فایل word بررسی انبار IT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی انبار IT :

فایل word بررسی انبار IT

فصل اول

مقدمه ............................................. 1

معرفی سیستم انبار ................................. 1

آماده سازی محیط توسعه.............................. 1

قابلیت های سیستم................................... 2

فاز تشریح ......................................... 2

1. Introduction

1.1 Purpose 3

1.2 Scope 3

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 3

2. Positioning 3

2.1 Business Opportunity 4

2.2 Problem Statement 4

2.3 Product Position Statement 4

3. Stakeholder and User Descriptions 4

3.1 Market Demographics 4

3.2 Stakeholder Summary 5

3.3 User Summary 5

3.4 User Environment 5

3.5 Stakeholder Profiles 5

3.6 Key Stakeholder or User Needs 7

ویژ گی های محصول.................................. 6

ریسک............................................... 6

فصل دوم

فازساخت construction.................................. 7

UML چیست ؟ ....................................... 7

دیاگرام UML ...................................... 8

Use Case. ........................................... 8

class diagram......................................... 12

object diagrams ..................................... 13

state chart diagram ................................... 14

چرا نمودارهای حالت مهم هستند؟ .................... 14

Static Structure ...................................... 15

sequence diagram .................................... 23

پیامها .......................................... 23

activitydiagram diagrams: ............................... 25

تصمیمات .......................................... 26

نمودار همکاری .................................... 28

نمودار جز ....................................... 28

deployment diagram.................................... 28

دیاگرام بسته .................................... 29

یادداشتها......................................... 30

چرا این همه نمودارهای مختلف؟ .................... 30

Collaboration diagram.................................. 31

فصل سوم

الگوریتم.......................................... 32

مراحل پنج گانه ................................... 33

مرحله مقداردهی اولیه .............................. 33

مرحله ورودی ..................................... 33

مرحله پردازش...................................... 34

مرحله خروجی....................................... 34

مرحله پاکسازی ( Cleanup )............................. 35

پالایش یک طرفه .................................... 36

فصل چهارم

پیاده سازی........................................ 37

دیاگرام های موجود برای سیستم انبار................ 40

کد های مربوط به فرم اصلی.......................... 48

منوی فایل......................................... 49

گزینه کالاها ی موجو د در انبار..................... 49

کدهای مربوط به فرم کالا های وارد شده ............. 53

کدهای مربوط به فرم کالاهای خارج شده ............... 61

کدهای مربوط به فرم نمایش جستجو.................... 66

منوی گزارش........................................ 67

منوی ویرایش ..................................... 67

منوی ثبت نام ..................................... 73

کدهای مربوط به فرم ثبت نام ..................... 74

کدهای مربوط به فرم نمایش کالاها ................... 76

کدهای مربوط به فرم چاپ کالا ها .................. 76

کدهای نمایش جستجو ............................... 77

فصل پنجم

Web saite........................................... 80

ورود به سیستم .................................. 80

صفحه اصلی......................................... 81

کالاهای موجود در انبار............................. 81

کالاهای خارج شده ................................ 82

منابع .......................................... 83

لینک کمکی