فایل word بررسی مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا :

فایل word بررسی مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا

فایل word بررسی مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدار گرا
فهرست مطالب

عناوین صفحه

چکیده.............................................. 1

مقدمه ............................................. 2

فصل اول کلیات

1-1 بیان مساله .................................... 5

2-1 ضرورت انجام تحقیق.............................. 7

3-1 اهداف پژوهش ................................ 7

1-3-1 اهداف کلی ............................... 7

2-3-1 اهداف جزئی................................... 7

4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق................... 7

5-1 پیشین تحقیق................................... 8

6-1 کلید واژه‌ها.................................... 9

1-6-1 دموکراسی.................................... 9

2-6-1 اقتدارگرایی................................ 10

3-6-1 جهانی شدن.................................. 10

7-1 موج جدید دموکراسی............................. 11

8-1 پرسش اصلی..................................... 12

1-8-1 پرسشهای فرعی............................... 12

9-1 روش تحقیق..................................... 12

10-1 روش گردآوری اطلاعات........................... 12

11-1 چارچوب نظری تحقیق ........................... 13

1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14

2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس.......... 14

12-1 چارچوب نظری محقق............................. 15

13-1 نمودار ...................................... 15

­­­­­­­­­­­­­­(فصل دوم)

بخش اول

1-2 دموکراسی چیست ................................ 19

2-2 مبانی حکومت دموکراتیک ........................ 20

1-2-2 حقوق مدنی .................................. 21

2-2-2 اصل نمایندگی ............................... 21

3-2-2 حکومت جمهوری ............................... 22

4-2-2 تفکیک قوا .................................. 22

5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر ........................ 22

6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم .................... 23

7-2-2 ساختار پارلمان ............................. 23

8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی ......... 23

9-2-2 فرآیند تشکیل دولت .......................... 24

10-2-2 کابینه دولت ............................... 24

11-2-2 تشکیل ائتلاف ............................... 25

12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها ............ 25

13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی ......... 25

الف – مسئولیت مقامات انتفاعی ..................... 25

ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی ................... 25

3-2مبانی حکومت اقتدارگرا.......................... 26

1-3-2 اقتدار ..................................... 26

2-3-2 منابع اقتدار ............................... 26

3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار.......................... 27

4-3-2 ویژگیهای اقتدار............................. 27

5-3-2 اقتدارگرایی ................................ 28

بخش دوم

نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک.................. 29

4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم)..................... 29

5-2 لینتز (اقتدارگرایی)......................... 30

نظریه های حکومتهای دموکراتیک...................... 31

6-2 پوپر (دموکراسی).............................. 31

7-2 دوتوکویل (دموکراسی)........................... 33

نتیجه گیری ....................................... 35

(فصل سوم)

1-3 مقدمه........................................ 37

2-3 تعریف جهانی شدن .............................. 39

3-3 شاخصهای جهانی شدن ............................ 40

4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی 41

1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 41

2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42

3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42

5-3 محرکهای دموکراتیزاسیون ...................... 44

1-5-3 توسعه اقتصادی .............................. 44

2-5-3 عملکرد (اقتصادی) ........................... 45

3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک ........................ 46

4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی .................. 47

6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی ............. 48

7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا . 50

جمع بندی ......................................... 51

(فصل چهارم)

تحقق دموکراسی..................................... 53

1-4 درآمدی بر دموکراسی ............................ 53

2-4 محدوده های تحقق دموکراسی ..................... 55

جمع بندی ......................................... 59

(فصل پنجم)

موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران ...... 60

1-5 دموکراسی د رخاورمیانه ........................ 61

2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی 61

3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر ....... 61

4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی ..................... 63

5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران ... 67

جمع بندی ......................................... 71

(فصل ششم)

نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات .................................................... 73

1-6 نتیجه گیری نهائی ............................. 73

2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا ............. 78

3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها ............ 84

4-6 پیشنهادات .................................... 86

کتاب نامه ........................................ 87

لینک کمکی