فایل word بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه :

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

فایل word بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
فهرست

عنوان صفحه

پیشگفتار.................................... 1

چکیده....................................... 2

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه.................................. 4

بیان مسئله پژوهش....................... 4

اهمیت پژوهش............................ 5

اهداف پژوهش............................ 6

سؤالات و فرضیه های پژوهش................ 6

تعاریف اصطلاحات و تعاریف متغیرها....... 7

قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

شناخت سیستم نت......................... 11

خصوصیات یک سیستم نت.................... 13

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات... 16

سیستم تعمیرات اضطراری.................. 16

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه...... 17

نگهداری بهره ور جامع................... 18

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه...... 21

سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه..... 22

سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق........... 22

اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان 26

بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق 28

بررسی پژوهش های مشابه ................. 28

روش پژوهش.............................. 29

فصل سوم: روش تحقیق

محدوده مورد بررسی و جامعه آماری........ 31

نمونه آماری و روش نمونه برداری......... 31

حجم نمونه و روش تعیین آن............... 31

ابزارهای اندازه گیری................... 31

روایی و پایایی ........................ 32

روش تجزیه و تحلیل داده ها.............. 33

فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق

توصیف داده ها.......................... 37

تجزیه و تحلیل داده ها.................. 42

بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی 54

نتایج.................................. 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مروری بر کلیات تحقیق................... 65

نقد و بررسی از یافته های پژوهش ........ 66

محدودیت ............................... 76

پیشنهادات و کاربرد .................... 76

منابع

فارسی.................................. 82

انگلیسی................................ 83

پیوست ها

نمونه سؤالات............................ 85

فایل word بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

شکل 1-2 – اهمیت امور نت..................... 12

شکل 2-2- توالی نت........................... 23

شکل 1-5- ارتباط بین بخشهای اصلی مدیریت نت... 69

شکل 2-5- ارتباط سیستم نت با سایر بخشها...... 70

شکل 3-5- نمودار پیشنهادی (الف).............. 74

شکل 4-5- نمودار پیشنهادی (ب)................ 75

جدول 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران......... 42

جدول 2-4- فراوانی متغیر استقبال مدیران...... 43

جدول 3-4- شاخص متغیر تکنولوژی............... 45

جدول 4-4- فراوانی متغیر تکنولوژی........... 45

جدول 5-4- شاخص متغیر ساختار................. 47

جدول 6-4- فراوانی متغیر ساختار.............. 47

جدول 7-4- ساخص متغیر فرهنگ.................. 49

جدول 8-4- فراوانی متغیر فرهنگ............... 49

جدول 9-4- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت 51

جدول 10-4- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت 51

جدول 11-4- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت 61

جدول 12-4- جدول تعیین سطح شرکت.............. 62

جدول 13-4- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان......... 63

نمودار 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران....... 44

نمودار 2-4- شاخص متغیر تکنولوژی............. 46

نمودار 3-4- شاخص متغیر ساختار............... 48

نمودار 4-4- شاخص متغیر فرهنگ................ 50

نمودار 5-4- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت 54

لینک کمکی