فایل word مدل شی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل شی :

طراحی شی گرا بر یک پایه ­ی مهندســی محکــم(soundly),کــه مجموعــهی عناصــرش را مــدل شــی مــینــامیم (object model) بنا شده است. مـدل شـی دربـرگیرنـده اصـول تجریـد (abstraction), دربرگیـری (encapsulation), پیمانهای یا مؤلفهای بودن (modularity), سلسله مراتب (hierarchy), نوع بندی (typing), هـم وجـودی (concurrency), وماندگاری (persistence) میباشد. هیچیک از اصول فوق به خودی خود جدید نیستند. نکته ی مهم در مـورد مـدل شـی اینست که این عناصر به صورت همکاری کننده در کنارهم آورده شده اند.

لینک کمکی