فایل word تطبيق شاخص هاي شهرسازي اسلامي در فضاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تطبيق شاخص هاي شهرسازي اسلامي در فضاي شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یکی از فضاهای جغرافیایی که از دیرباز,انعکاس دهنده ی ایدئولوژی نظام های حاکم بوده, پدیده ی شهر است. بر این اساس, شهر اسلامی بازتابی از اندیشه های متعالی دین مبین اسلام در تمامی جوانب می باشد. اسلام به عنوان یک فضای فرهنگی و یک فضای ارتباطی ممتاز, بر مناظر شهری, سیمای ظاهری شهرها, ساختارهای آنها, نحوه ی کار آنها, ارتباط آنها با یکدیگر و با محیط اطرافشان تأثیر گذاشت.هدف از این تحقیق بررسی موضوعی که یک شهر اسلامی چیست و دارای چه ویژگیها و مؤلفهایی است و در ادامه به بررسی شاخص های شکل گیری شهرسازی اسلامی و تطبیق این شاخصه ها یا فضای شهری امروز و استخراج معیارهای مشترک پرداخته شده است.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است با استفاده از استخراج معیارها و نیز مصاحبه؛ ماتریس دو دویی تنظیم و سپس نتایج آن بیان شده است. که در این پژوهش 7 معیار؛ مقیاس انسانی/ زیبایی بصری و معنایی, هویت و حس تعلق به فضا, مشارکت و تعاملات اجتماعی, ایمنی و امنیت/ آسایش و آرامش, عدالت/ تعادل, خوانایی به عنوان معیارهای مشترک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی جهت ارتقا و بهبود موارد فوق ارائه شده است.

لینک کمکی