فایل word عوامل فردي و خلاقيت در مربيان دوره پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل فردي و خلاقيت در مربيان دوره پيش دبستاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و روانشناسي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش حاضر, بررسی نقش عوامل فردی در میزان خلاقیت مربیان دوره پیش دبستانی بود. بدین منظور, از بین کلیه مربیان دوره پیش دبستانی شهرستان دشتستان در سال تحصیلی 59 - 1354 نمونه ای به حجم111 نفر و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها, از پرسشنامه خلاقیت رندسیپ ) 1595 ( و پرسشنامه عوامل فردی مؤثر بر خلاقیت ایمانی ) 1335 ( استفاده شد. پایایی ابزارهای پژوهشاز طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از روش تحلیل گویه محاسبه گردید که نتایح محاسبات حکایت از معتبر بودن ا بزارهای پژوهش داشت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعا از روش های آمار توصیفی شامل میانگین, انحراف معیار, فراوانی و ..., و روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونچندگانه استفاده گردید. نتایح حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعا بیانگر رابطه معنا دار بین ع وامل فردی و خلاقیت مربیان دوره پیش دبستانی بود. به علاوه, در بین عوامل فردی, اعتماد به نفس و هوشمندی پیش بینی کنندهمعنادار خلاقیت در بین مربیان پیش دبستانی بودند؛ در حالی که سایر عوامل از قبیل دانش, ریسک پذیری و ابهام پذیری پیش بینی کننده معنادار خلاقیت مربیان پیش دبستانی نبودند

لینک کمکی