فایل word بررسي کارکردهاي فراملي منطقه کلانشهري تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کارکردهاي فراملي منطقه کلانشهري تبريز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش پژوهش هاي کاربردي در علوم جغرافيايي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

ایفای کارکردهای فراملی و به تبع آن ارائه کارکردهای تخصصی تر توسط کلانشهرها یکی از ضرورتهای اساسی هزاره سوم مطرح شده است بنابراین هزاره سوم در حالی آغاز شده است کلان شهرها با شهرهای جهانی به دلیل برخورداری از زیر ساخت های اقتصادی اطلاعاتی شهری نقطه پیوند میان سرزمین و جریان های مبادلاتی جهانی جریان سرمایه گذاریهای خارجی تبادلات علمی فرهنگی و جریان مردم و کالاها عوامل ارتباط دهنده درون و بیرون یا به عبارتی محل و جهان اند کلان شهرهای میلیونی خصوصا در کشورهای جنوب گره گاه های اصلی پیوند دهنده اقتصاد جهانی با اقتصاد ملی اند هدف اصلی تحقیق حاضر و بررسی و تعیین نقش عملکردهای کلانشهر تبریز در پذیرش وظایف فراملی است روش تحقیق در این مقاله بر اساس هدف کاربردی و بر حسب روش و ماهیت توصیفی تحلیلی می باشد بدین صورت که ابتدا با بررسی شاخصهای نشان دهنده کارکردهای فراملی جریان افراد جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان کالا با استفاده از مدل تحلیل شبکه جایگاه تبریز برای احراز کارکردهای فراملی مشخص گردید و برای نشان دادن کارکردهای تخصصی اقدام به بررسی آمار اشتغال مربوط به بخشهای اصلی صنعتی و خدماتی بازرگانی با استفاده از روش اقتصاد پایه شهر شد تا مزیت نسبی شهر در زیر بخشهایی که توانایی احراز کارکردهای فراملی دارد مشخص گردد نتایج حاصله از این تحقیق با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نشان داد که کلانشهر تبریز هنوز با آن جایگاهی که در طرحهای فرادست مشخص شده فاصله دارد و دارای ارتباط خفیفی با کشورهای پیرامون با استناد بر وجود جریان افراد کالا و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد

لینک کمکی