فایل word بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان بيمه گران بازرگاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان بيمه گران بازرگاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه چالش بزرگ مدیران شرکت های بیمه بازرگانی این است که مشتریان کنونی را تشویق به وفاداری و حتی افزایش خرید نمایند.مهم ترین اهداف راهبردی هر شرکت این است که باید برای مشتریان تولید ارزش کند و آنها را تحریک به ماندن در شرکت کند.تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری را بر وفاداری مشتریان در شرکت هایبیمه ی بازرگانی مورد بررسی قرار میدهد. برای آزمون فرضیه ها از نمونه 348 نفر مشتریان و 148 نفر کارکنان شرکت های بیمه یبازرگانی استان یزد استفاده شد. کلیه اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری pls و spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایجتحقیق نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری , تعامل با مشتری و برنامه ریزی بازار بر وفاداری مشتریان تاثیر وجود دارد و کشفدانسته , تجزیه و تحلیل پالایش بر وفاداری مشتریان تاثیر ندارد. بنابراین پیشنهاد می گردد وجود ی مدیریت ارتباط با مشتری درشرکت های بیمه گر می تواند جهت حفظ و وفاداری مشتریان موثر واقع شود.

لینک کمکی