فایل word بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر تصميم گيري مديران بانک مهراقتصاد استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر تصميم گيري مديران بانک مهراقتصاد استان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری مدیران بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقیمی باشد. این تحقیق برروی 50 نفر از مدیران ستادی ومدیران شعب بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. متغیر مستقلسیستم اتوماسیون اداری و مغیر وابسته تصمیم گیری مدیران بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی است. ابراز مورد استفاده در اینپژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده می باشد. روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها کیفی بوده که با استفادهاز تحلیل توصیفی- پیمایشی نظیر تحلیل همبستگی به بررسی داده های تحقیق می پردازد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش صحت تصمیم گیری, افزایش دقت تصمیم گیری, بهنگام بودن تصمیم گیری, اقتصادی بودن تصمیم گیریمدیران بانک مهر اقتصاد آذربایجان شرقی تاثیر دارد.

لینک کمکی