فایل word نمادگذاري گرافيکي برايمدلسازي مبيتني بر فعاليت در گردش کاري فرايندها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نمادگذاري گرافيکي برايمدلسازي مبيتني بر فعاليت در گردش کاري فرايندها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها از ابزارهای بسیار زیادی جهت افزایش کارایی وهمچنین دستیابی هرچه بیشتر بهاهداف خود استفاده می کنند یکی از مهمترین اینابزارها که کاربرد بسیاری نیز دارد مدلهای گردش کاری هستند کنترل خودکار فرآیندها یکیاز مهمترین اقداماتی است کهمی توان در جهت بهره وری بیشتر دریک سازمان انجام داد که چنین کارهایی بهوسیله مدل گردشکاری انجام می پذیرد . در این مقاله نیز پساز معرفی اجزای گردش کاری بهارائه نمادهای برای آنها پرداخته شده است.

لینک کمکی