فایل word مقايسه بين مومنتهاي معادل مستقل از ماتي زرنيک و سودو -زرنيک در مقابل نويز ضرب شونده و جمع شونده گاوسي و پواسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه بين مومنتهاي معادل مستقل از ماتي زرنيک و سودو -زرنيک در مقابل نويز ضرب شونده و جمع شونده گاوسي و پواسون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مطالعه مجموعه مومنتهای مستقل از ماتی زرنیک با درجه و تکرار یکسان و مومنتهای مستقل از ماتی متناظر سودو زرنیک آنها به طور خاصمورد توجه قرار گرفته است و در برابر نویزهای سفید گاوسی و پواسون جمع شونده و ضرب شونده با یکدیگر مقایسه شدند نتایج به دست امده از آزمایشات نشان می دهند که مومنتهای سودو - زرنیک مذکور در برابر نویز جمع شونده و ضرب شونده پواسون نسبت به مومنتهای زرنیک متناظرشان مقاومت چشمگیری دارند.

لینک کمکی