فایل word معرفي مفاهيم فرآيندکاوي و بررسي يک نمونه از کاربردهاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي مفاهيم فرآيندکاوي و بررسي يک نمونه از کاربردهاي آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

فرآیندکاوی† ارتباطی میان دادهکاوی‡ و تکنیکهای یادگیری ماشین با سیاستهای مدیریت فرآیند را فراهم میکند. فرآیند ترتیبی از رویههای مستقل و به هم مرتبط است که در هر مرحله از یک یا چند منبع (زمان, کارمندان, انرژی, پول) برای تبدیل ورودی (داده, مواد و ..) به خروجی استفاده میکند. با استفاده از فرآیندکاوی میتوان رفتار حقیقی افراد, بخشها, ماشینها و در کل سازمانها را بررسی نمود. نتیجه حاصل از فرآیندکاوی که معمولا مدل فرآیند** سازمان است, را میتوان با تصوراتی که از روند انجام کارها در سازمانها پیش از فرآیندکاوی وجود دارد, مقایسه کرد. در واقع تمرکز روی روابط علت و معلولی بین فعالیتها است و کار با جمعآوری اطلاعات در مورد فرآیندهایی که بوقوع میپیوندند آغاز میشود. این اطلاعات از هر نوع سیستم اطلاعاتی که توانایی ذخیرهی دادههای مربوط به فعالیتها, در پایگاه داده بشکل تاریخچه رخداد†† را دارد, بدست میآیند. فرضی که در همهی روشهای فرآیندکاوی درنظر گرفته میشود, امکان ثبت سریال رخدادها است. در هر تاریخچه رخداد, اطلاعات مشخصی باید ثبت شده باشند تا بتوان از آن برای فرآیندکاوی استفاده کرد. از فرآیندکاوی با موفقیت برای بهبود فرآیندهای موجود در واحدهای صنعتی و تجاری استفاده شدهاست. در این مقاله تلاش میشود, ضمن معرفی این ضمینه تحقیقاتی جدید, بخشی از کاربردها و متدولوژیهای مهم مطرح در این حوزه بررسی گردند

لینک کمکی