فایل word تشخيص محتوا مبنا و پيوند مبناي جوامع در شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص محتوا مبنا و پيوند مبناي جوامع در شبکه هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با جهانی شدن شبکه های اجتماعی تجزیه وتحلیل شبکه داده ها به یک موضوع مهم پژوهشی در حوزه ی مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر تبدیل شدهاست تشخیص اجتماعات ا زمسائل مهم در تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعیاست اکثر روشهای موجود از طریق تجزیه وتحلیل پیوندهای موجود در شبکه به شناسایی جوامع می پردازند. هدف از تشخیص اجتماعات کشف زیرساختهای است که ممکن است د ر شبکه ها وجود داشته باشند اما تنها با بررسی پیوندها مشخص شوند د راین پژوهش برای تشخیص جوامع در شبکه های اجتماغی موضوع گرا از تجزیه و تحلیل متن استفاده شده است. در گام بعد برای تشخیص اجتماعات از تحلیل متن استفاده شد که به این منظور خوشه بندی براساس کلمات کلیدی هر مقاله با استفادهاز الگوریتم K-means تحت نرم افزار داده کاوی RapidMiner با ضرایب خوشهبندی متفاوت برای یافتن بهترنی ترکیب از خوشه ها بکار گرفته شد نتایج بدست آمده حاکی از تشخیص بهینه ی خوشه ها بااستفاده از روشهای بکار گرفته شدهاست.

لینک کمکی