فایل word بهبود فرآيندهاي امور فناوري اطلاعات و ارتباطات بنياد مستضعفان با استفادهاز SDADM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود فرآيندهاي امور فناوري اطلاعات و ارتباطات بنياد مستضعفان با استفادهاز SDADM :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بهره وری در هر سازمان از عوامل عمده ای است که در صورت افزایش آناستفاده بهینه از عوامل درون سازمان ایجاد خواهد شد پژوهیشی در خصوص بهبود فرایندهای فناوری اطلاعات وارتباطات بنیاد مستضعفان جهت افزایش بهرهوری انجام گردید در این پژهش از روش SSADM جهت بهبود فرایندهای موجودبکار گرفته شد. فرمهای جدیدی جهت مستندسازی و بروزرسانی اطلاعات ایجاد گرددی که اینامر موجب ادغام چندمرحله از فرآیند گردید. برخیاز فرآیندها اصلی بودند که امکان حذف آنها وجود نداشت بلکه با راهکارهایی همانند بروزرسانی مستندات؛ آموزش تخصص کارشناسان ایجاد دسترسی های مورد نیاز منجر به کاهش یپچیدگی در انجام فرایند گردبد

لینک کمکی