فایل word بررسي انتخاب عملگر جهش موثر درالگوريتم انتخاب کلوني براي حل مسائل عددي مطالعهموردي: مسائل بهينه سازي سراسري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي انتخاب عملگر جهش موثر درالگوريتم انتخاب کلوني براي حل مسائل عددي مطالعهموردي: مسائل بهينه سازي سراسري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای انتخاب عملگر جهش موثر در الگوریتم انتخاب کلونی CLONALG برای حل مسائل عددی می باشد در این مقایسه چهار عملگر جهش مشهور شامل جهش Cauchy ,Gaussian ,Uniform و Levy در ارزیابی عملکردالگوریتم CLONALG استفادهشده است. براساس نتایج کسب شده عملکرد الگوریتم با چهارعملگر جهش مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است بهترین عملگر جهش براساس فضای پاسخهای مساله معرفی شده است. نتایج این پژوهش به محققان جهت انتخاب عملگر جهش برای بکارگیری درالگوریتم تکمالی نظیر CLONALG باری حل مسائل عددی واقعی کمک می نماید

لینک کمکی