فایل word ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر تعالي نهاد آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر تعالي نهاد آموزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه بنا به تاثیر غیر قابل انکار فناوری اطلاعات و مدل های تعالی سازمانی بر اکثر سازمان های ایرانی,در مورد هر یک ازاین دو موضوع تحقیقاتی به صورت گسترده در سراسر دنیا انجام گرفته است اما تعداد اندکی تحقیقات تجربی معتبر درمورد ارتباط بین این دو, بویژه تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز آموزشی همچون مدارس, وجوددارد. لذا این تحقیق, تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در تعالی سازمانی و آموزشی مدارس و سیستم مدیریت کیفیت آن راکه بر پایه مدل تعالی سازمانی بنا نهاده شده و ارزیابی می شود, مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی جایگاهفناوری اطلاعات در تعالی نهادهای آموزشی ایرانی, چارچوبی توسعه داده شد که در آن تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات برمعیارهای مدل تعالی سازمانی بررسی شد. در این چارچوب, عواملی همچون اندازه سازمان آموزشی و نوع فعالیت که دربکارگیری فناوری اطلاعات و مدل های تعالی سازمانی موثرند نیز در نظر گرفته شدند. به منظور پاسخگویی به فرضیات اینتحقیق, پرسشنامه ای برای مدارس برتر آموزشی در ایران, ارسال شد. این مدارس از بین مدارس برتر که در جایزه ملیبهره وری و تعالی مدارس در سالهای 92 و 93 شرکت کرده بودند, انتخاب شدند. براساس نتایج حاصله مشخص گردید کهاندازه مدارس بر عمق پیاده سازی سیستمهای فناوری اطلاعات و مدل تعالی سازمانی موثر است. همچنین مدارسی که بهصورت گسترده تری از فناوری اطلاعات بهره برده بودند, در بکارگیری هرچه بهتر مدل تعالی سازمانی و دستیابی بهامتیازات بالاتر در این مدل, موفقیت بیشتری داشته اند.

لینک کمکی