فایل word يک مدل اقتصاد سنجي براي تخمين تابع تقاضاي برق بخش خانگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word يک مدل اقتصاد سنجي براي تخمين تابع تقاضاي برق بخش خانگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مقاله تابع تقا ضا ی سالانه برق برای م صارف خانگی به و سیله ی مدل رگر سیون چند متغیره تخمین زده شده ا ست . مدل ایجادشده به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد سنجی تابع تقاضای خانگی برق کشور استفاده شد ه است . استفاده از پایگاه های داده سالانهتاریخی, تجزیه و تحلیل OLS و روش های آماری نشان می دهد که تعداد مشتریان, قیمت برق, جمعیت, و همچنین تولید ناخالصملی با اوج تقاضای سالانه با R2=0.998 ارتباط معناداری دارد. عملکرد مدل با استفاده از روش های آماری و به وسیله ی نرم افزارeviews برای نمونه ی درونی 1347 تا 1392 ارزیابی شده است . شرایط OLS بر روی مدل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد کهدر صورت تصحیح برخی شروط OLS در مدل, با پارامترهای ذکر شده در بالا به عنوان رگرسورها, می تواند به منظور برآورد تقاضابرق سالانه بخش خانگی استفاده شود.

لینک کمکی