فایل word هزينه خلاقيت: از ديدگاه کنترلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هزينه خلاقيت: از ديدگاه کنترلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :32

چکیده مقاله:

سازمانهایی که بیشتر روی خلاقیت کارمند متکی هستند, با یک مسئله دشواری مواجه اند, طبیعت ویژهتولید خلاق یک استفاده ضروری از کنترل رسمی را می طلبد. با وجود این چنان کنترلی می تواند خلاقیتکارمند را از بین ببرد. ما در این پژوهش این وضع دشوار را تجزیه و تحلیل می کنیم که چگونه اعتماد یکسازمانی روی خلاقیت به انتخاب اعمال کنترل آن تأثیر می گذرد. با دقت بیشتر, ما بحث می کنیم کهاعتماد بالای یک سازمان روی خلاقیت کارمند دو نوع هزینه را ایجاد می کند که در انتخابهای کنترل ایجادشد, بوسیله مدیر کل کارمند به بیان می آورد, از قبیل تمرکز کوته فکران بیش از حد روی وظیفه شخصییا استفاده فرصت از استفاده از (به عبارت دیگر موثر) کنترلها خودداری کنند زیرا چنان کنترل هایی خطرتخریب خلاقیت کارمند را افزایش می دهد. ما دو خصوصیت از برقراری کار را تشخیص می دهیم- اهمیتانگیزه وظیفه ذاتی خلاقیت را بهتر درک کنیم. استفاده از اطلاعات بررسی شده از 457 شرکت, ما شواهدیرا فراهم می کنیم که اهمیت پیوستن مدیران به انگیزه درونی وظیفه کارمندانشان همراه با تاکید بیشترروی تعیین اجرای مرتبط با کارغیر وظیفه شغلی می باشد, در حالیکه اخذ بدون دلیل ویژه وظیفه شغلی بهدانش روی قسمت مدیر تاثیر می گذارد که همراه با استفاده بیشتر از اهداف از قبیل تعریف شده برایارزیابی کار اجرایی است. خصوصیات هر دو کار برای توضیح تاکید بیشتر روی فرآیند انتخاب کارمند ونمایندگی افزایش یافته در تنظیمات کار برقرار می شود که بیشتر روی خلاقیت کارمند تکیه دارد.

لینک کمکی