فایل word نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر سرمايه گذاري داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر سرمايه گذاري داخلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

رابطه بین نوسانات نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی توجه برخی افرادرا در منابع کلان جلب کرده است. مطالعات قبلی که این رابطه رابررسی کردند بر روی داده های سطح شرکت که دارای نتایج ترکیبی استتمرکز کردند. در این مقاله می گوییم که این رابطه در مجموع بهطور برابر اعمال می شود. تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت نوساناتنرخ ارز بر سرمایه گذاری داخلی را با استفاده از داده های سریزمانی در هر 36 کشور موجود در مدل خود ارزیابی می کنیم. کاربردروش ارزیابی محدوده نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری داخلی در 27 کشور تاثیرات کوتاه مدت قابل توجهی دارد.تاثیرات کوتاه مدت تنها در 12 کشور به بلند مدت منتقل می شوند.

لینک کمکی