فایل word مقايسه استاندارد حسابرسي مبتني براصول و مبتني بر قواعد :تاثير انتقال از AS2 به AS5

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه استاندارد حسابرسي مبتني براصول و مبتني بر قواعد :تاثير انتقال از AS2 به AS5 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

انتقال از استاندارد حسابرسی مبتنی بر قواعد (AS2) به استاندارد حسابرسی مبتنی بر اصول (AS5) زمینهرابرای ارزیابی تاثیر چنین تغییری بر پیامدهای حسابرسی فراهم می سازد. تحت استاندارد حسابرسی مبتنی برقواعد فرآیندهای حسابرسی تقریباً یکنواخت و غیرقابل درجه بندی بوده و افزونگی قابل توجه راشامل میشوند. تحت استاندارد حسابرسی مبتنی بر اصول ممیزی درجهت تعیین بزرگترین ریسک خواهد بود. حسابرسی قابل درجه بندی و شخصی سازی است. معلوم شد که ریزش مشتریان مخاطره آمیز پس از SOX بدان معنا است که تحت AS2 افشا ضعف با اهمیت کنترل داخلی درمشتریان غیراز چهارموسسه بزرگ (Big4) بیش از مشتریان Big4 خواهد بود. با گذار به AS5 ازمیزان این شکاف بطور معنی داری کاسته خواهدشد چون طی آن حسابرسی مبتنی بر ریسک ممکن خواهد بود که درآن ازچهارموسسه بزرگ حسابرسی بیشتر از شرکت های غیر Big4 استفاده می شود.

لینک کمکی