فایل word مطالعه تاثير سبکهاي رهبري تحولآفرين با تغيير سازماني از نگاه کارشناسان آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تاثير سبکهاي رهبري تحولآفرين با تغيير سازماني از نگاه کارشناسان آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین دو متغیر سبکهای رهبری تحول آفرین و نگرش به تغییر سازمانیاز دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش ارومیه بود. جامعه و نمونه آماری پژوهش,کلیه کارشناسان حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش در سال94-93 بود که در این پژوهش مشارکت نمودند. دو پرسشنامه رهبری تحولآفرین و نگرش به تغییر سازمانی برای جمع آوری اطلاعات مورداستفاده واقع شد. روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده هایبدست آمده استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنیدار سبک رهبری تحول آفرین(r=0/24, p<0/01) با بعد شناختی نگرش کارکنان به تغییر سازمانی, سبک رهبری تعاملگرا با بعدشناختی (r=0/25, p<0/01) و رفتاری (r=0/26, p<0/01) و رابطه منفی و معنی دار رهبری تعاملگرا(r=-0/22, P<0/01) با بعد عاطفی بود.

لینک کمکی