فایل word عوامل موثر بر سطح تکنولوژيکي و روش هاي تامين مالي در فناوري پيشرفته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر سطح تکنولوژيکي و روش هاي تامين مالي در فناوري پيشرفته :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سطح تکنولوژیکی صنایع در کشورها که از اهمیت ویژه ای برخورداراست در ساختار تجارت و بویژه در صادرات منعکسمی شود . ارتباط مثبت بین رشد تکنولوژی و جذب دانش از تحقیق و توسعه که نهایتا بر تغییرات تکنولوژیکی و رشد اقتصادیتاثیر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . شناسایی عوامل مهمی نظیر سرمایه خطرپذیر که بطور روشنی یک نقش مهمیدر کارآفرینی تکنولوژی بالا دارد نشان می دهد , بمیزانی که نهادها یا بنگاههای جدید بتوانند توسعه یابند و سرمایه مخاطره پذیررا تسهیل کنند, کارآفرینان می توانند شرکتهای نوآور با رشد بالا را ایجاد نمایند . بنابراین فشار بر روی نوآوری ضرورتا برایکشورها و دولتهای آنها نیست بلکه ترجیحاً برای نهادهای آنهاست . عدم قطعیت و شناسایی منابع ایجاد کننده آن نیز دارای اهمیتزیادی در نوآوری و صنایع با تکنولوژی بالا می باشد .هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزیابی و معرفی صنایع و کشورهای با تکنولوژی بالا , و نیز عوامل اصلی اثرگذار برشکل گیری و رشد صنایع با تکنولوژی بالا و بویژه روشهای مناسب تامین منابع مالی در تکنولوژی بالا می باشد .بررسی ها نشان می دهد مناسبترین روش تامین مالی در صنایع با تکنولوژی و فناوری بالا استفاده از سرمایه های خطر پذیرمی باشد که در مقایسه با روش تامین مالی بانکی بسیار کارآمد می باشد .

لینک کمکی