فایل word شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر فساد اداري مالي از ديدگاه حسابرسان ديوان محاسبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر فساد اداري مالي از ديدگاه حسابرسان ديوان محاسبات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

فساد اداری و مالی از جمله پدیده هایی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر بامشکل رو برو می سازد عوامل وزمینه های گوناگونی وجود دارند که می توانند موجبات پیدایش, گسترش و ترویج فساد اداری ومالی به صورت بالقوه و بالفعل رافراهم سازند. بر مبنای این عوامل و زمینه ها می توان راه هایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداریدر سازمان ها دارند. هرچند که عوامل دیگری همچون شفافیت قوانین اداری- مالی و... در این زمینه مؤثرند. تأکید بر فرهنگ جامعه و آموزه ها و باورهای دینی و مذهبی, تقویت ارزش های اخلاقی و انسانی و بارور ساختن فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیتاثرگذاری قوی که دارند می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان تاثیرگذاشته و نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهایکارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری- مالی دارد. این مقاله تحلیلی درپی روشن ساختن فایل word شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر فساد اداري مالي از ديدگاه حسابرسان ديوان محاسبات می باشد.روش - این تحقیق,کتابخانه ای و با بهره گیری از دستاوردهایپژوهشی می باشد.

لینک کمکی