فایل word سود حسابداري از ديدگاه قوانين مالياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سود حسابداري از ديدگاه قوانين مالياتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این مقاله, قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری کشور بهمنظور کنکاش در تفاوت میان دو سود حسابداریشرکتها و سود (درآمد) مشمول مالیات تعیینشده توسط ادارات امور مالیاتی مطالعه و مقایسه شدهاند و عوامل بروز این تفاوتدر نوع و ساختار درآمدها, هزینه ها و دیگر معافیت های قانونی جستجو شده اند.تفاوت میان اصول و قواعد حاکم بر حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با درآمد (سود)مشمول مالیات می گردد. این تفاوت طبق مباحث تئوری حسابداری ناشی از اختلافات دائمی و موقتی است که حسابداران سودحسابداری را به ازای اختلافات دائمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین دورهای مالیات برطرفمینمایند. ولی به دلیل تضاد در ماهیت و اهداف متفاوت در محاسبه این دو سود, امکان تعامل مطلق و انطباق کامل در این میانوجود ندارد. همچنین طبق ساختار قانون مالیاتهای مستقیم و مبتنی بر رویه مرسوم حسابداری در شرکتها که تلاش دارند تا حدممکن خود را با قوانین هماهنگ سازند و شیوه انجام رسیدگی مالیاتی در ادارات امور مالیاتی, در کشور ما مبحث تخصیصمالیات موضوعیت ندارد؛ بنابراین میتوان عنوان نمود که تفاوت میان سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات تنها به اختلافاتدائمی محدود میگردد. هرچند چالش های فراوانی میان حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی طبق استانداردهای مربوط و قوانینمالیاتی وجود دارد ولی تعاملاتی نیز میان این دو احکام به وجود آمده است, همچنین علیرغم اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم درسال جاری, کماکان اختلافات مورد مطالعه وجود دارند بدین ترتیب می توان گفت بهترین شیوه ی برطرف نمودن این تعارضاتتدوین استاندارد حسابداری خاص موضوع مالیات بر درآمد است.

لینک کمکی