فایل word رتبه بندي عوامل موثردر بکارگيري استراتژي رقابتي در بانک با تحليل تصميم گيري چند معياره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي عوامل موثردر بکارگيري استراتژي رقابتي در بانک با تحليل تصميم گيري چند معياره :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق, پیشنهاد یک چهارچوب فرایندی کیفی و تحلیلی, به منظور بهبود کیفیت و موقعیت رقابتی ورتبه بندی عوامل موثردر بکارگیری استراتژی رقابتی در بانک می باشد . قابلیت کاربرد این مدل, از طریق یکمطالعه موردی در بانک نشان داده میشود. بدین منظورمهمترین معیارهایی که در انتخاب استراتژی رقابتی در بخشبانکداری موثرند, شناسایی و با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی این عوامل مورد تجزیه و تحلیلقرار گرفتند. تیم تصمیم گیری این تحقیق را مدیران و کارشناسان بانک ملت در شهرستان ساری , استان مازندرانتشکیل می دهند. نتایج بدست آمده نشان داد که از بین عوامل اصلی؛ قابلیتهای ارتباط با مشتری مهمترین عامل درانتخاب استراتژی رقابتی می باشد و از بین عوامل فرعی ؛عوامل حفظ و تقویت روابط با مشتریان , سطح خدمت بهمشتری و درک نیازها و خواسته های مشتریان ؛ در اولویت های اول تا سوم قرار دارند.مدیران میتوانند با بکارگیری این عوامل ضمن دستیابی به اهداف مورد نظر و بکار گیری استراتژی رقابتی موثربدست آمده , از رقبای خود در این بخش پیشی گیرند.

لینک کمکی