فایل word رابطه محافظه کاري حسابداري و ريسک اعتباري در بانک ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه محافظه کاري حسابداري و ريسک اعتباري در بانک ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مادر این تحقیق به دنبال این هستیم که: آیا بین محافظه کاری و ریسک اعتباری رابطه معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. نمونه آن همان برابر با تعداد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جهت گردآوری اطلاعات از شیوه ی کتابخانه ای استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تأثیری بر یسک اعتباری این بانکها ندارد.

لینک کمکی