فایل word رابطه مالکيت مديريت و محافظه کاري در پيش بيني سود توسط مديران در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه مالکيت مديريت و محافظه کاري در پيش بيني سود توسط مديران در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی با محافظه کاری در پیش بینی سود صورت گرفته است. مالکیت مدیریتی در بکارگیری محافظه کاری در پیش بینی سود نقش مهمی را ایفا می کند. شواهد براین موضوع دلالت می کنند که در موارد متعددی مدیران سود گزارش شده را به منظور حداکثر سازی منافع خود تحت تأثیر قرار داده اند. محافظه کاری محدودیتی است که تمایل و رفتار فرصت طلبانه را در مدیران کاهش می دهد و به نوبه خود به کاهش هزینه های نمایندگی در مؤسسات و شرکت ها می انجامد. پس از مشخص شدن جامعه آماری, تعداد 71 شرکت با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برای دوره زمانی 1386 تا 1391 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی با روش داده های ترکیبی استفاده شده است. پس از انجام تجزیه و تحلیل مورد نیاز با نرم افزار 7Eviews, نتایج نشان داد که روابط متقابل مثبت و معناداری بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری در پیش بینی سود توسط مدیریت وجود دارد.

لینک کمکی