فایل word رابطه بين مديريت زنجيره تأمين با عملکرد کسب کار در شرکت هاي توليدي (مطالعه موردي: شرکت هاي صنعتي غرب استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين مديريت زنجيره تأمين با عملکرد کسب کار در شرکت هاي توليدي (مطالعه موردي: شرکت هاي صنعتي غرب استان گلستان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه شرکت- تأمین کننده و رابطه درون شرکتی با عملکرد استراتژیک در شرکت های تولیدی صنعتی غرب استان گلستان را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ازنظر روش تحقیق توصیفی, پیمایشی و همبستگی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش, پرسنل شرکت های صنعتی غرب استان گلستان می باشد که از بین این پرسنل, 98 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه استاندارد می باشد. پایایی پرسشنامه ها با مقادیر بالاتر از 0/7 مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه تحلیل داده ها و فرضیات تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری و SPSS عامل یا از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مدل به کارگرفته شده, از لحاظ بارعاملی و اعداد معنی داری مورد تأیید است و همه روابط مستقیم میان متغیرهای مدل نیز, معنی دار بوده اند. همچنین یافته های تحقیق معنادار بودن تمامی فرضیه ها را نشان می دهد و به طور کلی فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

لینک کمکی