فایل word رابطه بين سرمايه فکري با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين سرمايه فکري با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه کارایی سرمایه و سرمایه ساختاری با ارزش بازار شرکت های بورسی در دوره زمانی 1387 الی1392 می باشد. امروزه بسیاری از سازمان ها ارزش و اهمیت سرمایه فکری را به رسمیت شناخته اند. شکی نیست که سرمایه فکریدر فضای کنونی تجارت, همیشه مناقشه برانگیز بوده و ساختاری هجومی داشته است, خصوصا در سازمان های دانش بنیان کهنقشی اساسی را بازی می کند. سازمان هایی که می خواهند به عنوان سازمانی موفق و رقابتی درآیند, باید به دنبال روش های بهتریبرای بهبود عملکردشان باشند. سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد برترمی نمایند. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار شرکت ها بوده است.با توجه بهمحدودیت های اعمال شده بر انتخاب نمونه تعداد 85 شرکت انتخاب گردید. این تحقیق از نوع نیمه تجربی و از لحاظ تجزیه وتحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد نتایج تحقیق با مدل داده های ترکیبی اثرات مشترک نشان داد که روابط متقابل ومعناداری بین کارایی سرمایه با ارزش بازار وجود دارد و نیز رابطه بین سرمایه ساختاری با ارزش بازر شرکتها رد شد.

لینک کمکی