فایل word رابطه بين انواع مالکيت سهامداران با افشاي مسئوليت اجتماعي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين انواع مالکيت سهامداران با افشاي مسئوليت اجتماعي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مسئولیت اجتماعی یکی از رویکردهای نو در بنگاه های اقتصادی و شرکت ها می باشد که با هدف هماهنگی تمامی بخشهایخصوصی و دولتی جهت همکاری در دستیابی به منافع اجتماعی از قبیل محیط زیست صورت می گیرد. از آنجایی که سهامدارانمالکان اصلی واحدهای تجاری هستند, هدف اصلی آن ها افزایش سود مستقیم شرکت و یا سود غیر مستقیم شرکت از طریقسرمایه گذاری در مسئولیت های اجتماعی می باشد. با توجه به تنوع سهامداران از قبیل دولتی, شرکتی, خصوصی,نوع نگاهسهامداران به سود مستقیم و غیرمستقیم با سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی متفاوت است. بنابراین شناسایی انواع سهامداران ومیزان علاقمندی آن ها به سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی می تواند تأثیر بسزایی در منافع اجتماعی داشته باشد. از این رو دراین تحقیق, رابطه بین مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی باافشایمسئولیتاجتماعیشرکت ها در بورس اوراق بهادار تهرانمورد ارزیابیقرار می گیرد.پس از مشخص شدن جامعه آماری, تعداد 100 شرکت با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برای دورهزمانی 1387 تا 1392 انتخاب شدند.پس از انجام تجزیه و تحلیل مورد نیاز با نرم افزار Eviews نتایج نشان داد که روابط متقابل مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد.و رابطه بین مالکیت شرکتی با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها رد شد.

لینک کمکی