فایل word تأثير مکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر مديريت سود در شرکت هاي شيميايي و دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير مکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر مديريت سود در شرکت هاي شيميايي و دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق, بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بدین منظور از میان 69 شرکت, 52 شرکت با شرایط ذکر شده زیر انتخاب شدند: 1-شرکت قبل از سال 83 مورد پذیرش قرار گرفته باشد. 2-شرکت پایان سال مالی خود را پایان اسفند ماه هرسال قرار داده باشد. 3-شرکت در دوره مورد بررسی, تغییر سال مالی نداشته باشد. 4-داده های مورد بررسی شرکت, در دسترس باشد. 5-شرکت های سرمایه گذاری, بانک ها و بیمه جز نمونه آماری محسوب نمی شوند. براساس اطلاعات جمع آوری شده از سال 1385 تا 1390 و تجزیه و تحلیل صورت گرفته با استفاده از نرم افزار Eviews و برخی آزمون های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) در سطح خطای 5 درصد, نتایج تحقیق نشان داد: 1-رابطه مثبت و معنی داری بین مکانیزم حاکمیت شرکتی و مدیریت سود وجود دارد. 1-1 بین درصد سهام مدیران و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد. 1-2. بین اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه وجود ندارد. 1-3. بین استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. 1-4. رابطه معناداری میان مالکیت نهادی و مدیریت سود وجود دارد. 1-5. رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود وجود ندارد.

لینک کمکی