فایل word بررسي نقش اقتصاد مقاومتي و راهبردهاي مناسب حمايت از توليد ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش اقتصاد مقاومتي و راهبردهاي مناسب حمايت از توليد ملي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله نظریات متداول توسعه و نیز رویکردهای متفاوت صنعتی شدن بررسی شده و با تحلیل شرایط تحریم در اقتصاد ایران,نقش تحریم ها در فرآیند توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن الگوهای توسعه پیشنهاد شده ازسوی بانک جهانی و IMF به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران, به بررسی تجارب الگوهای توسعه موفق شرق آسیا از جملهکره و ژاپن پرداخته شده است. از آنجا که این دو کشور با وجود ویرانههای حاصل از جنگ و فقدان منابع نفت و گاز به سطحبالایی از توسعه دست یافتند و در تحقق عدالت و همبستگی اجتماعی نسبت به الگوهای نئولیبرال موفقتر عمل نمودند, مطالعهتجارب آنها ارزشمندتر است. در اقتصاد مقاومتی نیز باید بتوان با چشمپوشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وجود تحریم,الگوی توسعه صنعتی بومی مبتنی بر پیشرفت توأم با عدالت تدوین نمود. همچنین در این مقاله راهبرد حمایت از تولید ملی درشرایط تحریمی مورد بررسی قرار گرفته که در این شرایط, تقویت همبستگی درونی, حداقل نمودن تنشهای اجتماعی, تحققعدالت اجتماعی و برابری, دخالت آگاهانه و با برنامه دولت, منع مبادله آزاد سرمایه, اقتصاد تولید محور, ایجاد دولت عاری ازفساد و هدایتگر بازار, جایگزینی واردات, تعاون به جای رقابت ناسالم درونی, استراتژی حمایت عام از تمام صنایع به خصوصصنایع استراتژیک و نیز کشاورزی به جای پیروی از مزیت نسبی و حذف تعرفه های مدل ریکاردویی تجارت, گسترش تحقق وتوسعه, هدفگذاری صنعتی و کنترل اعتبارات از سوی دولت به عنوان پیشنهاد ارائه شده است. روش تحقیق مقاله کتابخانهای بودهو از طریق تحلیل محتوا و استقرار به بررسی مسأله می پردازد.

لینک کمکی