فایل word بررسي نحوه تعيين ذخاير حق بيمه عايدنشده و تاثير آن بر صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکتهاي بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نحوه تعيين ذخاير حق بيمه عايدنشده و تاثير آن بر صورتهاي مالي ميان دوره اي شرکتهاي بيمه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اقلام صورت سود(زیان) شرکتهای بیمه , حق بیمه صادره می باشد که حاصل عملیات اصلی و بیمهگری شرکتهای بیمه در فروش بیمه نامه است . از سوی دیگر شرکتهای بیمه مکلف اند برای ایفای تمامی تعهداتی که بهموجب قراردادهای بیمه ای بر عهده گرفته اند , ذخایر فنی را محاسبه و در صورتهای مالی منعکس نمایند . نکته حائزاهمیت اینکه با توجه به نوع ویژگیهای خاص صنعت بیمه , درآمد حق بیمه در شرکتهای بیمه حق بیمه های صادره ناشیاز فروش بیمه نامه نبوده , بلکه باید پس از استخراج ذخایر حق بیمه مربوطه ,کاهش (افزایش) ذخایر مذکور بر میزان حقبیمه صادره اعمال گردیده و سپس درآمد حق بیمه در صورتهای مالی شناسایی گردد .برای احتساب ذخایر مذکور , دراستاندارد حسابداری 28 روشهای مختلفی در نظر گرفته شده است که بکارگیری هریک از آنها نتایج متفاوتی از محاسبهذخایر حق بیمه و درآمد حق بیمه را ایجاد می نماید.شایان ذکر است آیین نامه 58 شورایعالی بیمه نیز روش فصلی را تعییننموده که این روش رایج ترین و پرکاربردترین روش محاسبه ذخایر حق بیمه عایدنشده می باشد . این مقاله در صدد اینموضوع است که نحوه محاسبه ذخایر حق بیمه صورتهای مالی میان دوره ای را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده واثرات آن را بر صورتهای مالی میان دوره ای ارائه نماید.

لینک کمکی