فایل word بررسي ميزان تاثير سطح اعتبار تجاري و محدوديت هاي تامين مالي بر سياست تقسيم سود در شرکتهاي توليدي بورسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان تاثير سطح اعتبار تجاري و محدوديت هاي تامين مالي بر سياست تقسيم سود در شرکتهاي توليدي بورسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر سطح اعتبار تجاری و محدودیت های تامین مالی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای تولیدیبورسی (مطالعه موردی- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) بوده است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استان تهران بوده و از لحاظ قلمرو زمانی نیز باید گفت که این پژوهش در سال 94-1393انجام پذیرفته است؛ به صورتی که اکثر تحقیقات کتابخانه ای آن در سال 1392 و بخش تحقیقات میدانی نیز در سال 1393صورت گرفت. در این تحقیق از روش نمونه گیری کوکران به منظور انتخاب نمونه تحقیق استفاده شده است و با استفاده از اینروش تعداد 74 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. نتایج نشان داد بین سطح اعتبار تجاری و نسبت سود تقسیمیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد. همچنین, بین محدودیت های تامین مالی و نسبت سودتقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی