فایل word بررسي موانع ارتباط بين دانشگاه و صنعت و راهکارهاي اجرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي موانع ارتباط بين دانشگاه و صنعت و راهکارهاي اجرايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی است که طی سالهای اخیر بارها و بارها از سوی صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته و ابعادمختلف آن از زوایای تخصصی ارزیابی و تحلیل شده است. با توجه به تأثیرگذاری عمیقی که این نوع از ارتباط بر توسعه درونزایکشور بر جای میگذارد و در حوزههای استراتژیک نظیر خودکفایی, تولید علم و غیره, آثار مستقیم و بلاواسطه دارد. راهکار ماتعدد متنوع و گاه متناقضی نیز از سوی سیاستگذاران پیشنهاد و اجرا شده است.بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای این پژوهش, عدم هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی, عدم ارتباط میانسیاست های راهبردی بخش صنعت با سیاستهای راهبردی تحقیقات دانشگاهی, کم توجهی مراکز صنعتی به بهرهبرداری از نتایجتحقیقات دانشگاهی, عدم ثبات مدیریت در مراکز صنعتی, نامناسب بودن سیاستهای کلان پژوهشی کشور, شناخت ناکافیمراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی, تفاوت فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی با صنایع وبالاخره عدم اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی از مهمترین موانع توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاهدر ایران هستند.

لینک کمکی