فایل word بررسي مدلهاي مختلف سنجش کيفيت خدمات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مدلهاي مختلف سنجش کيفيت خدمات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

برای هر سازمانی رضایتمندی مشتریان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا باعث افزایش تکرار درخواست خدمات از سویمشتریان شده و هر مشتری راضی میتواند بهعنوان مبلغ آن در جامعه عمل نماید. یکی از راههای افزایش رضایتمندی مشتریاندرک انتظارات آنان از خدماتی است که دریافت می کنند هر چه خدماتی که مشتری دریافت می کند با انتظاراتش منطبق تر باشد وهمچنین استفاده از این خدمات آسانتر باشد از رضایت بیشتری برخوردار خواهند بود .رضایت, وجود یک احساس مثبت استکه درنهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد می شود. در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری وعملکرد عرضه کننده به وجود می آید برحسب اینکه انتظارات مشتری و کالا یا خدمات دریافت شده با یکدیگر همسطح باشند و یاکالا بالاتر و یا پائین تر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می آید .برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان که خود از نکات مهم روشهای ایجاد و ارتقا رضایتمندی هست از مدل های مختلفیاستفاده شده است که در این تحقیق محقق تلاش خواهد نمود روشهای مختلف سنجش کیفیت خدمات ارائه می گردد.

لینک کمکی