فایل word بررسي کيفيت خدمات الکترونيک بانک مهر اقتصاد خراسان جنوبي (شهربيرجند) بر اساس مدل E-S Qual

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کيفيت خدمات الکترونيک بانک مهر اقتصاد خراسان جنوبي (شهربيرجند) بر اساس مدل E-S Qual :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

الگو های کسب و کار بدلیل گسترش فناوری های وب مدار , در نظام های اقتصادی دنیا تغییر کرده اند و حضور و رقابت دربازارهای جهانی نیازمند تسلط بر دانش های جدید و مجهز شدن به ایزارهای نوین است.در این تحقیق محقق تلاش نموده است تاعوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات الکترونیکی در بانک را بررسی و سپس نسبت به رتبه بندی تاثیر آنان اقدام نماید . روشتحقیق در این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق کل مشتریان در کلیه شعب میباشد که از خدمات الکترونیکی بانک استفاده کرده و امکان دسترسی به آنها وجود دارد. برای تعیین تعداد نمونه از فرمولکوکران استفاده شده است و نمونه ها بصورت تصادفی به تعداد 96 نفرانتخاب گردیده اند.ابزار اندازه گیری پرسشنامه می باشدکه پرسشنامه طراحی شده از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده است و آزمون های مورد استفاده در این پژوهش متشکل ازآزمونهای پارامتری و غیر پارامتری بوده است که مشتمل بودند از , آزمون تعیین همبستگی اسپیرمن و آزمون آلفای کرونباخ وآزمون K-S .بر اساس یافته های تحقیق کلیه فرضیات از طریق مدل استاندارد ای سروکوآل مورد تائید قرار گرفت.

لینک کمکی