فایل word بررسي رابطه ي بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در حال حاضر بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند . واکنش سریع و درست در مقابل شرایطبسیار متغیر بازار, در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن حاکم شدن وضعیترقابتی, بسیاری از شرکت های درمانده از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه را فراهمنموده, برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت هارا پیش بینی کنند. از طرفی با گسترده شدن شرکت ها و مؤسسات مالی خطر جدایی مالکیت از مدیریت احساس می شود کهمی تواند شرکت را به سمت بحران مالی هدایت کند. در حقیقت با شکل گیری رابطه نمایندگی, تضاد منافع بین مدیران وسهامداران ایجاد می گردد .این تحقیق به بررسی رابطه ی بین معیارهای حاکمیت شرکتی و احتمال وقوع درماندگی مالی می پردازد. پژوهش حاضردر 81نمونه انتخابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1392 و با استفاده از داده هایترکیبی و مدل رگرسیونی لجستیک انجام گرفته است. متغیر وابسته تحقیق حاضر, درماندگی مالی و متغیرهای مستقل استفاده شدهدر این پژوهش مکانیزم های حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و اندازه هیأت مدیره) می باشد. نتایج تحقیق, حاکی از وجود رابطهمستقیم و معنی دار اندازه هیأت مدیره با درماندگی مالی است در صورتی که بین مولفه مالکیت نهادی با درماندگی مالی رابطه ایوجود نداشت.

لینک کمکی