فایل word بررسي رابطه مديريت استعداد با سرمايه اجتماعي در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه مديريت استعداد با سرمايه اجتماعي در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی, استخدام, پرورش, ارتقا و نگهداری افراد مستعد, با هدف بهینه کردن توانسازمان به منظور تحقق نتایج کسب وکار, تعریف شده است. از سوی امروزه سرمایه اجتماعی, نقش بسیار مهم تری نسبت به سایرسرمایه ها در سازمان ها و جوامع ایفامی کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی, انسجام بخش میان انسان ها و سازمان ها هستندبه عبارت دیگر سازمان زمانی قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای آینده بوده و از طریق تقویت سرمایه اجتماعی به سمت یادگیریسازمانی پیش بروند و در جهت خلق ارزشها و راهبردهای جدید گام بر دارد که بداند چگونه می تواند از دانش و استعدادکارکنان در تمام سطوح سازمان بهره بگیرد.هدف اصلی ازتحقیق حاضر, بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان میباشد که کمک معادلات ساختاری به آزمون فرضیه ها پرداختیم و نتایج حاصل از فرضیات نشان دادفقط سرمایه اجتماعی بااعتماد رابطه مثبت ومعنی داری وجود ندارد.نتایج حاصل از فرضیات اصلی نشان دادکه در شرکت آب وفاضلاب استان گلستان, بین مدیریت استعدادو سرمایه اجتماعی رابطهمثبت ومعنی داری وجوددارد.

لینک کمکی