فایل word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي کادر پرستاري بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي کادر پرستاري بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) اهواز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف شناخت رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی در بین کادر پرستاری شاغل در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)اهواز انجام گرفته است. این مطالعه با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان کادر پرستاری درواحدهای بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اهواز به تعداد 370 نفر می اشد . پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه , اطلاعات و داده هاجمع آوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های تحقیق نشان می دهد که در بین متغیرهای زمینه ای تنها تحصیلات رابطه معناداری با رضایت شغلی دارد ودر سایرمتغیرها شامل سن , جنس, تأهل و درآمد رابطه معناداری مشاهده نشد. بر اساس نتایج به دست آمده کلیه متغیرهای مستقل شاملسرمایه اجتماعی, اعتماد اجتماعی, مشارکت اجتماعی, اعتماد بین فردی , اعتماد تعمیم یافته , اعتماد به نهادها, مشارکت رسمی,مشارکت غیر رسمی و مشارکت مدنی رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته ( رضایت شغلی) دارند.

لینک کمکی