فایل word بررسي رابطه بين ويژگي هاي کميته حسابرسي با به موقع بودن گزارشگري مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين ويژگي هاي کميته حسابرسي با به موقع بودن گزارشگري مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش, بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شدهبورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور, داده های مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهزمانی 1390 تا 1393 , جمع آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهشنشان داد که ویژگی های کمیته حسابرسی رابطه مثبت معناداری با به موقع بودن گزارشگری مالی وجود دارد. از بین ویژگی هایکمیته های حسابرسی, استقلال کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی بیانگر رابطه معناداری با به موقع بودن گزارشگری مالینبوده است.

لینک کمکی