فایل word بررسي رابطه بين نسبتبدهي هاي جاري به کل دارايي ها با عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين نسبتبدهي هاي جاري به کل دارايي ها با عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها با عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس می باشد. با توجه به شیوه جمع آوری داده ها این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و از لحاظهدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود.زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجوددر شرکتها صورت گرفته است. همچنین روش شناسی پژوهشاز نوع پسرویدادی و شیوه استدلال پژوهشی قیاسی -استقرایی است.جامعه آماری پژوهشحاضر,کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران را شاملمی شود که با استفاده از روشحذفسیستماتیک, 118 شرکتبه عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به همین منظوربررسی رابطه بین نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها با عملکرد مالی شرکت ها از طریق برازش مدل هایرگرسیونی با داده های تابلویی طی دوره 5 ساله 1387 تا 1391 برای شرکت های نمونه در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از رابطه ای مثبت و معنی دار بین نسبت بدهی کوتاه مدت بهدارایی ها با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مشاهده شده است.

لینک کمکی