فایل word بررسي رابطه بين نسبت هاي بهره وري و نسبت هاي سودآوري در ميان شرکت هاي بورسي (صنعت ماشين آلات و تجهيزات) طي سال هاي 88 تا 92)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين نسبت هاي بهره وري و نسبت هاي سودآوري در ميان شرکت هاي بورسي (صنعت ماشين آلات و تجهيزات) طي سال هاي 88 تا 92) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون استفاده بهینه از امکانات و منابع آن کشور است. تاریخ دوهزارساله صنعت, عصر فراصنعتی و ارتباطات, نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است. پرواضح است که میزان دانش, اطلاعات و آگاهی مدیران از مفاهیم بهره وری و نسبت های مالی و کاربرد آنها در ارزیابی شرکت های صنایع مختلف, از پارامترهای اساسی موفقیت فرآیندهای بهبود بهره وری است. مقاله حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین نسبت های بهره وری و نسبت های سودآوری در میان شرکت های موجود در صنعت ماشین آلات و تجهیزات قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها انجام گرفته است. بدنبال تعیین رابطه میان نسبت های بهره وری و سودآوری شرکت های موجود در صنعت مذکور می باشد. بنا به ماهیت تحقیق و پژوهش روش تحقیق از نوع تحقیقات علی است و داده های پژوهش با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از طریق سایت رسمی سازمان بورس کشور جمع آوری شده است. همچنین مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. سپس بر اساس داده های بدست آمده نسبت های بهره وری مورد مطالعه در این تحقیق محاسبه گردیده است و نتایج حاصله توسط نرم افزار اکسل و SPSS تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های موجود در صنعت ماشین آلات و تجهیزات می باشد. لذا از نمونه گیری آماری استفاده نشده است. با توجه به ماهیت سوالات و فرضیه های تحقیق و مقیاس متغیرهای پژوهش آزمون F, آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون بعنوان روش های آماری تحقیق برای تأیید یا رد فرضیه ها انتخاب شده است. به طور کلی در راستای سوالات و فرضیه های تحقیق نتایج نشان داد نسبت های بهره وری و نسبت های سودآوری در سطح اطمینان 95 درصد به لحاظ آماری معنی دار می باشد و یک رابطه مثبت و مستقیم بین این دو وجود دارد. ولی نسبت بهره وری انرژی که در صورت استفاده بهینه و مطلوب از منابع انرژی بهبود یافته و باعث کاهش بهای تمام شده گردیده و نسبت های سودآوری را تقویت می نماید. قبل از هدفمندسازی یارانه ها رابطه ای معناداری نداشته ولی بعد از هدفمندسازی یارانه ها به دلیل افزایش هزینه های انرژی و سوخت, رابطه معناداری با نسبت های سودآوری داشته است. سرانجام با جمع بندی یافته ها و نتایج پژوهش در پایان پیشنهاداتی به منظور بهبود نسبت های بهره وری و نسبت های سودآوری در شرکت های بررسی شده ارائه گردیده است.

لینک کمکی