فایل word عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا دارای 257 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

1- پیشگفتار                                         1
2- مقدمه                                         2             
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                       4
مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     5
    ب-  مفهوم کلی مسئولیت                              6
    ج- مسئولیت در قرآن کریم                                     7
    د- مسئولیت اخلاقی                                             9
    هـ- مسئولیت اجتماعی                                 10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                         10
    الف- جنبه فردی مسئولیت                               10
    ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                         12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                 15
    مفاهیم مسئولیت کیفری                                  16
    مسئولیت واقعی و انتزاعی                                  17
    مقایسه مسئولیت با تکلیف                                 19
    تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                              20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                 21   
سابقه تاریخی مسئولیت                                          22
    الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                    24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                     25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                     27
3- موضوعی بودن مسئولیت                         31
    - در ایران باستان                                    31
    - در روم باستان                                    33
    - در یونان باستان                                    33
    ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                    33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                       36
مسئولیت کیفری در اسلام                                          37
    الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           38
    ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                        40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                               40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                           42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                               43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                               44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                               47
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                46
    الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                               46
    ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                               47
    ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                               48
    د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                   48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                           51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                               51
    الف- اهلیت جنایی                                              51
    ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        52
    ج- اهلیت جزائی                                    53
    مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                   54  
    اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                   54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                 55
    قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                   57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع                             57
بند اول- ادراک و اختیار, توأماً شرط اعتبار اراده                 60
بند دوم- اختیار, شرط منحصر اعتبار اراده                     60
ب- تقصیر در قلمرو محدود                                     61
ج- نقد و بررسی, ارزیابی نظریات                         62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                   63
    انواع اسناد    در حقوق جزا                                 63
الف- اسناد یا انتساب مادی                             63
ب- اسناد یا انتساب معنوی                             64
    اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                    65   
    اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                              66
9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                 67
ارکان و اهلیت جزایی                                         68
رکن اول- ادراک                                         68
    الف- مفهوم ادراک و تمییز                             70
    ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                         72
    ج- عقل در مفهوم ادراک                             73
    د- عقل در مقررات جزائی ایران                             75
    هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام                             76
رکن دوم- اختیار                                          78
    مفاهیم و کاربردهای اختیار                             78
    الف- اختیار در لغت                                 78
    ب- اختیار در مفهوم فلسفی                            79
بند اول- عنصر قدرت                            80
بند دوم- عنصر اراده                            80
    ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                   81
بند اول- مفهوم نقش اراده                                   81
1- نقش اراده در رکن مادی جرم                                82
2- نقش اراده در رکن روانی جرم                       83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                    83
1- اختیارات در لغت                            84
2- اختیار در تکالیف و جزائیات                        84
رکن سوم- علم به قانون                                    85
    الف- مفهوم قانون                                  85
بند اول- نص جزایی                             86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                        86
    ب- نقش علم به قانون                                87
بند اول- علم به قانون, عنصر سازنده سو نیت جزایی                88
بند دوم- علم به قانون جزا, شرط شمول قانون                    88
بند سوم- علم به قانون, شرط ثبوت مسئولیت کیفری                88
بند چهارم- علم به قانون, شرط تحمل مجازات                    89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                        90
عوامل رافع مسئولیت کیفری                                    91
علل عدم مسئولیت کیفری                                        92
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                            92
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                            93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                    93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                            93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                        93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                    93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                            94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت            94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات              96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان                          97
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                         97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                    99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری               100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                           101
11- فصل نهم) جنون                                         102
کودکی و مسئولیت کیفری                                       103
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال                                   103
طفل کیست؟                                               104
مفهوم بلوغ                                               108
الف- مفهوم علمی بلوغ                                   108
ب- معیار بلوغ در قفسه                                    110
    بند اول- معیار بلوغ در کتاب                               110
    بند دوم- معیار بلوغ در سنت                               111
    بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                   111
اهمیت جرایم اطفال                                       113
مسئولیت جزایی اطفال                                       114
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                   115
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                               116
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                 117
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                          120
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                              121
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304                      121
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352                          122
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361                          123
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                 125
الف- بلوغ                                     125
ب- ادراک یا تمیز                                     126
    بند اول- حقوقی                                 127
    بند دوم- جزائیات                                 128
سن تمییز در حقوق جزای اسلام                                129
الف- سن عدم مسئولیت جزایی                            130
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                            130
ج- سن مسئولیت جزایی کامل                               131
12- فصل دهم) جنون                                     133
جنـون                                             133
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                             133
جنون از مسایل موضوعی است                                 135
تعریف جنون                                             136
انواع جنون                                             137
اول- اختلالات سیستم عصبی                            138
دوم- جنون اخلاق                                    140
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر            140
ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                146
الف- کارشناس روانی                                146
ب- همکاری کارشناس و قاضی                            147
جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                148
جنون در قانون مجازات اسلامی                                149
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون                                150
آثار جنون                                            152
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم                            155
الف- تقارن جنون یا جرم                                155
ب- تلازم جنون یا جرم                                157
ج- جنون کامل                                    157
تأدیب مجنون                                            158
تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                158
مسئولیت مدنی مجنون                                    159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                160
بخش اول- مفاهیم اجبار                                161
    الف- تعریف اجبار                                161
    ب- اجبار و اختیار                                161
    ج- اجبار و اکراه                                164
    د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار                167
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه                        167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                        167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                        167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار                            168
    الف- اجبار مادی                                168
بند اول- علل اجبار مادی                        168
بند دوم- شرائط اجبار مادی                        168
اجبار مادی با منشأ درونی                        173
    ب- اجبار معنوی                                174
بند اول- اجبار معنوی خارجی                        174
شرایط اجبار معنوی خارجی                        174
بند دوم- اجبار معنوی داخلی                        177
    نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری                    177
    نقش تحریک در مسئولیت کیفری                        178
    تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                        179
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                    179
    الف- قانون مجازات عمومی                            179   
    ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                        179
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار                            181
    الف- اکراه در قتل                                181
    ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                    182
    ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                        182
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                        182   
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                            182
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                183
بخش اول- مفاهیم جهل                                184
تعریف اشتباه                                    184
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                        185   
    الف- جهل                                185
    ب- اشتباه                                    186
    ج- غلط                                    187
    د- خطا                                    188
    هـ - سهو                                    188
    و- غفلت                                    189
    ز- نسیان                                    189
تفاوت میان جهل و نسیان                                190
جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                192
    الف- اشتباه در قانون                            192
    ب- اشتباه در عمل                                194
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                        195
    الف- جهل مرکب                                195
    ب- جهل بسیط (شبهه)                            197
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                    203
    الف- جهل و شبهه حکمیه                            204
    ب- جهل و شبهه موضوعیه                            204
    ج- جهل تقصیری                                206
    د- جهل قصوری                                206
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                        207
    الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                        207
    ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات            210
    ج- جایگاه جهل, شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                214
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی            217
    الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری                    217
    ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری                    218
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی            218
    الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری                218
بند اول- ادله برائت                            219
بند دوم- قاعده درأ                            220
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                221
    ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری                225
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل                226
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام                    227
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی                227
    ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        232
    الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد            232
1- جرم زنان                                233
2- حد مسکر                                234
3- جرم سرقت                            235
    ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص            236
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                238
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)            240
    ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه            241
بند اول- جهل حکمی                            243
بند دوم- جهل موضوعی                        244
خلاصه بحث                                            247
فهرست منابع و مآخذ


پیشگفتـار 
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در

 

فهرست منابع و ماخذ
امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) , ص 978
امام خمینی(ره) , توضیح المسائل , (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) , انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی , ص 363 , سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.
    امام خمینی(ره) , تحریر الوسیله , ج 2 , شرایط وجوب حد سرقت , ص 612.
آشوری محمد , عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی , ص 21 , شماره 7 سال 1361.
آیت ا... مرعشی, سید محمدحسن, نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی, دوره اول, شماره اول, 1370, صص10-11.
آیت ا... موسوی بجنوردی, فصلنامه حق, شماره 8, دو قاعده فقهی و قواعد فقه.
اردلانی , علی , مسئولیت جزایی در جوامع باستانی , مجله کانون وکلا , شماره 93 , ص 88-89
اورتولان , عناصر حقوق جزا , جلد اول , شماره 416.
آیموف , ایراک , تن آدمی , مترجم , محمود بهزاد , تهران , شرکت علمی و فرهنگی , ج 2 , ص 458 , سال 1378 هـ .ق
الفاصل ف محمد , المبادی العامه فی التشریع الجزایی , ص 324
حجه الاسلام الهیان , نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص , نشر مجتمع آموزش عالی قم , سال 1372 , ص49.
استفانی ولواسور , حقوق جزای عمومی , چاپ نهم , ص 171.
امام خمینی(ره) , کتاب البیع , ج 2 , صص 62-63.
انصاری , شیخ مرتضی , مکاسب , ص 121.
امامی , سیدحسن , حقوق مدنی , ج 4 , ص 84.
اردبیلی , محمدعلی , حقوق جزای عمومی , ج 2 , چاپ اول , نشر میزان , 1377.
استفانی گالتون , ژرژ لواسور , برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) , حقوق جزای عمومی , جلد اول (جرم و مجرم) , مترجم حسن ودادیان , انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
افراسیابی , محمد اسماعیل , حقوق جزای عمومی , انتشارات فردوسی  جلد دوم , چاپ اول 1327.
بلاغی , سیدصدرالدین , عدالت و قضا در اسلام , ص 270.
بجنوردی , میرزا حسن , القواعد الفقهیه , ج 4 , قاعده مشروعیه عبادات الصبی.
بجنوردی , میزان حسن , منتهی الاحول , ج 2 , ص 355.
باهری , محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) , مقارنه و تطبیق , رضا شکری , نگرشی بر حقوق جزای عمومی , ج 1 , مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.
باهری , محمد (میرزا علی اکبر خان داور) , حقوق جزای عمومی , تقریرات استاد , نشر رهام , ج 1 , 1381.
پرفسور آرتور کریستین سن , ترجمه رشید یاسمی , ص 329 , سال 1345.
حلی, علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام, کتاب حدود, المقصد الخامس, چاپ مصر, افست قم.
جعفری , جعفر , ترمینولوژی حقوق , انتشارات لنگرودی , تهران , ص 950 , 1362
جبران , مسعود , الرائد معجم لغوی عصری , ج 2 , چاپ سوم , بیروت , دارالعلم للملابین , 1978 م.
جابری عربلو , محسن , فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی , امیر کبیر , سال 62 , ص 62.
جندی , عبدالملک بک , الموسوعه الجنائیه , داراالکتب الحصریه , ج 1 , قاهره 1931 , ص 272.
جرل و رمیتو , رساله حقوق جنایی , چاپ اول , ص 299.
جنبلی , ابن قدامه , المغنی , ج 4 , ص 145.
خسروپور , یوسف , روانشناسی بلوغ و نوجوانی , صص 2-3.
آیت ا... خویی , تکمله المنهاج , ج 2 , ص 13 , نشریه موسسه حقوق تطبیقی , شماره ششم , سال 1358 , ص 125.
دون دیو دو وابر , رساله حقوق جنایی  ص 437.
دهخدا , علی اکبر , لغتنامه , ج 3 , تهران , انتشارات دانشگاه تهران , 1373 , ص 4326.
دانش , تاج الزمان , مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ موسسه کیهان , چاپ 2 , سال 1368 , ص 130.
راغب اصفهانی  مفردات راغب , (کتاب المفردات یافی غریب القرآن , چاپ مکتبه بوذر جمهری , ص 59 , 1372.
ژان جان دامن , ترجمه علی اردلانی , (مسئولیت جزایی در زمان قدیم , جزوه کانون وکلا ف شماره 98.
سبزواری , محمد سامی , شرح الاحکام العامه القانون العقوبات , چاپ سوم , بنغازی , جامعه فاریونس , ص 217 , سال 1995.
الشاوی , دکتر علی حسین , سلطان عبدالقادر , المبادی العامه , انتشارات وزارت التعلیم , ص 328 و 338 , 1982.
شیخ کلیفی , اصول کافی , ترجمه سیدهاشم رسولی  علمیه اسلامیه , ج 4 , ص 204.
شیخ الاسلام , سیدمحمد , راهنمای مذهب شافعی , ص 195.
شهید ثانی , مسالک , چاپ سنگی , ج 1 , ص 248.
شیخ حرعاملی , وسایل الشیعه , کتاب الطهاره , ابواب مقدمه العبادات , باب 4 , حدیث 2 , دارالحیاه التراث العربی , بیروت , 1983 , ص 3 , ج 1.
شیخ طوسی, ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط, ج8, چاپ سوم, المکتبه المرتضویه, 1351ش.
شیخ مفید, ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی: المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.
صانعی , دکتر پرویز  طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی , انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران , ص75 , سال 1348.
صانعی , پرویز , حقوق جزای عمومی , انتشارات دانشگاه ملی سابق , ج 1 , ص 46.
صالح ولیدی محمد , مسئولیت کیفری , ص 57 , ص 90 .
صلاحی , جاوید , بزهکاری اطفال و نوجوانان , صفحه 180.
صفایی , حسین , نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران , در مقصد و رضا , سال 1349 , شماره های 3 ,4.
الصیفی , عبدالفاتح , القاعده الجنائیه , الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع , ص 409 , 1967 م.
عمیده , حسن , فرهنگ فارسی عمید  انتشارات امیرکبیر , تهران , سال انتشار , 1362.
عاملی , محمدحسن , وسایل الشیعه , ج 11 , انتشارات دارالکتب , ص 398 , سال 1358.
العوجی , مصطفی , المسئولیه الجنائیه , موسسه نوفل بیروت , ص 12 , سال 1985 م.
عاملی , زین الدین بن علی (شهید ثانی) , تمهید القواعد الاصولیه و العربیه , مکتبته بصیرتی , قم ص 1 و 2.
علی آبادی , عبدالحسین , حقوق جنایی , چاپخانه بانک ملی ایران , ج 1 , ص 218 , سال 1353.
عبده , اصول قضایی دیوان عالی کشور , صفحه 216.
عوده , عبدالقادر , التشریح الجنایی الاسلامی , ج 1 , ص 601.
غفوری غروی , سیدحسن , انگیزه شناسی جنایی اطفال , دانشگاه شهید بهشتی.
فیض الاسلام , نهج البلاغه , ص 978.
فیض علیرضا , حقوق جزای عمومی در اسلام 2 (جزوه درسی) , ص 3 , دانشگاه تربیت مدرس.
فرید , مرتضی , الحدیث , روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) , دفتر نشر فرهنگ اسلامی , 1365 , ج 2 , صص: 347-346.
قرآن کریم , سوره های دهر , آیه 3 و تکاثر آیه 8 , اسرا , آیه 7 و 36 , مدثر آیه 38 و 74 , انعام آیه 6-164 , فاطر آیه 18 و 25 , النجم آیه 28-39-40 , زلزال آیات 6 و 7 , آل عمران 4-10 , فصلت آیه 41 , مائده آیه 95 , نسا آیه 22-23 و ... .
کرمانی , ابراهیم جعفر , نوجوانی , بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان , ص 7.
کلینی , شیخ محمدبن یعقوب , فروع کافی , داراالکتب الاسلامیه , تهران 1362 , ج 6 , ص 47.
گلدوزیان , ایرج , حقوق جزای عمومی , ج 2 , صفحه 203 , انتشارات دانشگاه تهران , 1384.
گارو , رنه , مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا , ج 1 , ترجمه سیدضیا الدین نقابت , انتشارات ابن سینا , تهران , ص 451.
گانبور , علل مشروع در اعمال موجهه , تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه , سال 1941.
گرجی , ابوالقاسم , مقالات حقوقی  ج 1 , ص 327.
گلدوزیان , ایرج , بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج 1-2-3 , ج 9 , نشر میزان , پائیز 83.
لهجن بیگی , محمد , عرف و عادت و عشایر فارس , ص 22 , سال 1324.
یدوک آندره , حقوق جزای عمومی , صفحه 298.
سینفور دریس , مختصر روانپزشکی , ترجمه گروهی از مترجمان , ص 114.
معتمد , محمدعلی , حقوق جزای عمومی , ج 1 , انتشارات دانشگاه تهران , ص 273 , سال 1351.
معین , محمد , فرهنگ فارسی معین , ج 3 , انتشارات امیرکبیر , ص 40-77 , سال 1372.
مطهری , مرتضی , انسان در قرآن , نشریه شماره 38 , حوزه و دانشگاه , ص 26.
محسنی , مرتضی , مسئولیت جزایی , مجله حقوقی شماره 6 , وزارت دادگستری , ص 26.
محمود مصطفی , محمود , قانون العقوبات (القسم العام) , مکتبه القاهره العربیه , ص 374 , 1961 م.
محمودی , عباسعلی , حقوق اسلام , (شرایط تکلیف و مسئولیت) , انتشارات بعثت , ص 22-38 , 1361.
منصور , محمود , لغتنامه و روانشانی , ص 71.
معروف حسنی , هاشم , المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری , ص 278.
محمدی , ابوالحسن , حقوق کیفری اسلام , ترجمه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی , سال 1367 , ص 47.
مهرپور , حسین , سرگذشت تعزیرات , مجله کانون وکلا , شماره 149-148 , سال 1368 , ص 13.
مول و ویتو , رساله حقوق جنایی , چاپ اول , ص 329.
موسوی , سیدمحمدصادق , مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی , انتشارات امیرکبیر , سال 1382.
محسنی , مرتضی , دوره حقوق جزای عمومی , جلد 3 , چاپ گنج و دانش , 1376.
نفیسی , علی اکبر , فرهنگ نفیسی , انتشارات ناظم الاطبا , تهران , ج 5 , ص 3329 , 1317.
نجفی , شیخ محمدحسن , جواهر الکلام , ج 4 ف ص 264.
نوربها , رضا , زمینه حقوق جزای عمومی , ص 222 , ناشر کانون وکلای دادگستری , سال 1369.
ویل دورانت , تاریخ تمدن , ج 1 , ترجمه احمدآرام , ص 535 , سال 1337.
الوائلی , شیخ احمد , احکام زندان در اسلام , ترجمه محمدحسن بکائی , دفتر نشر فرهنگ اسلامی  ص 273 , سال 1366.
ولیدی  محمدصالح , حقوق جزا (مسئولیت کیفری) , چاپ دوم , انتشارات امیرکبیر , تهران , 1383.

لینک کمکی