فایل word بررسی هویت فرهنگی - اجتماعی دختران در بستر نقش خانواده ها و ارزش های جامعه با توجه به توسعه رسانه های جمعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی هویت فرهنگی - اجتماعی دختران در بستر نقش خانواده ها و ارزش های جامعه با توجه به توسعه رسانه های جمعی دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی هویت فرهنگی - اجتماعی دختران در بستر نقش خانواده ها و ارزش های جامعه با توجه به توسعه رسانه های جمعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- طرح مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- اهداف کلی
1-4-2- اهداف جزئی
1-5 فرضیات
1-6- تعریف عملیاتی واژه ها
1-6-1- تعریف نظری مفاهیم
1-6-2- تعریف عملی مفاهیم
فصل دوم- پیشینه تحقیق
2-1- ادبیات تحقیق
2-2- پیشینه نظری
الف) دیدگاه روانشناسی
2-2-1- اریک اریکسون
2-2-2- ژان پیاژه
2-2-3- جورج لند
ب) دیدگاه جامعه شناسان کلاسیک
2-2-4- هربرت اسپنسر
2-2-5- جورج زیمل
2-2-6- گی روشه
2-2-7- برگرولاکمن
2-2-8- ژان کروجر
2-2-9- پیربوردیو
2-2-10- جورج هربرت مید
2-2-11- آنتونی گیدنز
2-2-12- مانفردکان
2-2-13- آگوست کنت
2-2-14- تالکوت پارسونز
2-2-15- ایرزائیل و تاجفل
2-2-16- جنکینز
2-2-17- ماکس وبر
2-3- مفهوم لغوی هویت
2-4- اجتماعی شدن و هویت یابی فرد
2-5- ویژگی های عمومی هویت
2-6- نیاز به هویت
2-7- عاملان جامعه پذیری
2-8- بررسی هویت انسان در دین اسلام
2-9- آموزش و پرورش متوسطه
2-10- نسبت هویت و فرهنگ
2-11- جایگاه هویت فرهنگی
2-12- پیشینه عملی
2-12-1- تحقیقات خارجی
2-12-2- تحقیقات داخلی
فصل سوم- روش تحقیق
3-1- روش تحقیق
3-2- روش نمونه گیری
3-2-1- جمعیت آماری
3-2-2- نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات
3-4- مراحل اجرای تحقیق
3-5- سنجش روایی و پایایی داده ها
3-5-1- سنجش روایی
3-5-2- سنجش پایایی
3-5-3- روش تجزیه و تحلیل
فصل چهارم- یافته های تحقیق
الف) بخش اول- توصیف یافته ها
4-1- توصیف نمونه و پردازش اطلاعات
4-1-1- متغیر سن
4-1-2- متغیر پایه تحصیلی
4-1-3- متغیر نوع مدرسه
4-1-4- متغیر تحصیلات پدر
4-1-5- متغیر تحصیلا مادر
4-2- ب) بخش دوم آمار استنباطی
4-2-1- بررسی فرضیه اول
4-2-2- بررسی فرضیه دوم
4-2-3- بررسی فرضیه سوم
4-2-4- بررسی فرضیه چهارم
4-2-5- بررسی فرضیه پنجم
4-2-6- بررسی فرضیه ششم
4-3- معادله رگرسیون
4-4- تحلیل مسیر
4-5- مدل تجربی پژوهش
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری
5-2- تاملی در نتایج تحقیق
5-3- پیشنهادات
5-4- محدودیت های تحقیق
منابع
کتابنامه
   
فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
جدول 4-2: آماره های توصیفی مربوط به متغیر سن
جدول 4-3: تویع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پایه تحصیلی
جدول 4-4: آمارهای توصیفی مربوط به متغیر نوع مدرسه
جدول 4-5: آماره های توصیفی مربوط به متغیر تحصیلات پدر
جدول 4-6: آماره های توصیفی مربوط به متغیر تحصیلات مادر
جدول 4-7: همبستگی بین پایگاه اقتصادی و هویت اجتماعی- فرهنگی
جدول 4-8: همبستگی بین انتظارات خانواده و شکل گیری هویت اجتماعی- فرهنگی
جدول 4-9: همبستگی بین متغیر احساس تعلق فرد به مدرسه و هویت اجتماعی- فرهنگی
جدول 4-10: همبستگی ربین میزان تعلق فرد به همسالان و متغیر هویت اجتماعی- فرهنگی
جدول 4-11: همبستگی بین متغیر تحصیلات والدین و هویت اجتماعی- فرهنگی
جدول 4-12: همبستگی بین میزان استفاده از رسانه ها و متغیر هویت اجتماعی- فرهنگی
جدول 4-13: تجزیه واریانس رگرسیون چند متغیر هویت اجتماعی- فرهنگی دختران
جدول 4-14: مربوط به مقدار تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل

فهرست نمودار

نمودار 4-1 مربوط به توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
نمودار 4-2 مربوط به توزیع فراوانی پایه تحصیلی
نمودار 4-3 مربوط به توزیع فراوانی متغیر نوع مدرسه
نمودار 4-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر تحصیلات پدر
نمودار 4-5 مربوط به توزیع فراوانی متغیر تحصیلات مادر

چکیده:
مقوله هویت, مفهوم اساسی در پژوهش حاضر می باشد. در این پژوهش به بررسی هویت اجتماعی و فرهنگی دختران مقطع دبیرستان شهر اندیمشک پرداخته شده است, پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام گرفته و از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است.
در این پژوهش مسئله هویت فرهنگی- اجتماعی دختران را در بستر نقش خانواده ها و ارزش های جامعه با توجه به توسعه رسانه های جمعی مورد بررسی قرار داده ایم.
در مبحث مبانی نظری و تئوریکی از اندیشه بعضی صاحب نظران و اندیمشندان کلاسیک و معاصر و کسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند استفاده شده است.
این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی, انتظارات خانواده, میزان تعلق به مدرسه, میزان تعلق به گروه همسالان, میزان استفاده از رسانه های جمعی, میزان تحصیلات والدین بر هویت فرهنگی- اجتماعی دختر پرداخته است.
یافته های پژوهش حاضر با توجه به تأثیر متغیرهای فوق الذکر حاکی از این است که پایگاه اقتصادی و میزان تحصیلات والدین و میزان استفاده از رسانه های جمعی رابطه معکوس با شکل گیری هویت فرهنگی- اجتماعی دختران, و سه متغیر دیگر میزان تعلق مدرسه و میزان تعلق به گروه همسالان و انتظارات خانواده های دختران رابطه مستقیم با شکل گیری هویت فرهنگی- اجتماعی دختران دارند.


1-1- مقدمه
مقوله ی هویت, مفهوم کلیدی این پژوهش است. مسئله هویت مدت های طولانی موضوع نظریه های اجتماعی بوده و به خصوص در سال های اخیر زمینه ای بحث برانگیز بوده است.
جنکینز  مردم شناس انگلیسی, هویت را « دیالکتیکی از تشابهات » می داند. به نظر او « هویت اجتماعی » فهم ماست از این که که هستیم و دیگران که هستند و هم چنین متقابلاً فهمی است که دیگران از خود و از دیگران که ما هستیم دارند.
زندگی اجتماعی انسان بدون وجود راهی برای دانستن این که دیگران کیستند و بدون نوعی درک از این که خود ما کیستیم غیر قابل تصور است, به غیر از دانشمندان علوم اجتماعی همه قشرهای اجتماعی در زندگی روزانه ی خود دلیلی برای تأمل کردن راجع به هویت اجتماعی دارند, موضوع بحث راجع به فردیت باشد یا ملیت, طبقه ی اجتماعی, جنسیت یا رده سنی ( و غیر ... ), این گونه به نظر می رسد که نمی توانیم از برخی مفاهیم که به واسطه ی آن ها راجع به هویت اجتماعی تأمل می کنیم, و با آن ها درباره ی هویت خود و دیگران به پرسش می پردازیم و هویت خود و دیگران را به ثبوت می رسانیم, بی نیاز باشیم بدون وجود چارچوبی برای مشخص ساختن هویت اجتماعی و هویت های فردی, من همان بودم که شما هستید و هیچ یک از ما قادر نمی بود با دیگری نسبت معنادار یا سازگاری برقرار نماید. در واقع, بدون هویت اجتماعی, جامعه ای در کار نیست. هویت در عین وحدت, کثرت دارد. کثرتی طولی و تاریخی ( که از سنخ بودن نیست و هنوز در حال « شدن » است, و با تغییر و تطور و بالندگی و فزایندگی تناقض ندارد. بلکه با آن به فعلیت می رسد ( و کثرتی عرضی و آلی ) که همان کثرت آب و خاک و هوا و اقوام و مذهب است ) جغرافیای طبیعی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ما در عین حالی که تنوع دارد. هویت ما هم دینامیک است و هم ارگانیک, آن رشته ی یگانه ای که مایه ی پیوستگی گذشته و آینده ماست و آن ریسمان محکمی که دانه های پیشرفت ما را به هم پیوند می زند و تاریخ و تبار ماست یا مواریث با ارزش تاریخ ماست و ارزش های اصیل معنوی است.1-2- طرح مسئله
وقتی از هویت فرد سخن به میان می آید معنای مختلفی در ذهن شکل می گیرد.
اول مفهوم جامعه شناختی و معمول آن است. هر فرد به دلیل مشخصات فردی, دارای هویت است, یعنی این که معلوم است در کجا و کی به دنیا آمده, وضع اجتماعی- اقتصادی خانواده اش چگونه است؟ و پدر و مادرش چه کسانی هستند و چگونگی پرورش در محیط خانواده, نحوه ی آموزش در دوران کودکی, شکل گیری نوجوانی و جوانی, وضع اجتماعی حاضر, روابط خصوصی و اجتماعی با سایر افراد و بسیاری از موارد دیگر, ویژگی هایی به ما می بخشند.
با مشخصاتی از این دست, نکات مشترکی میان ماو سایر افراد جامعه به وجود می آید, اما برخی از آن ها به خودمان تعلق دارند. این ویژگی های منحصر به فرد, هویت ما را تعیین می کنند. ( هر فرد نه تنها در چشم دیگران که در نظر دیگران نیز دارای هویت است .) دوم, مفهوم فلسفی هویت فردی است. از نظر اهل فلسفه هویت ما وقتی به عنوان یک فرد تحقق می یابد, که با آگاهی وسیع, خصوصیات خود را بشناسیم, وجوه اشتراک میان خود و دیگران را دریابیم و از تمایز خود و افراد دیگر باخبر شویم, از این دیدگاه هویت با معنای فلسفی- روانی, چون « بی هنجاری », « ناهنجاری », « از خود بیگانگی », « پوچی », « خودمحوری » و « خودستایی » پیوندهای فراوان دارد.
نکته ی مهم این است که از هر دیدگاهی از این دست فلسفی و ایدئولوژیک اگر به خویشتن و دیگران بنگریم, معنای هویت فردی, نزد ما تفاوت می کند. به اعتبار فرهنگ فلسفی, لازمه ی هویت, همسانی و شباهت شی یا پدیده با نفس خویش است. از لحاظ لغوی, هویت چنین تعریف شده است: آن چه موجب شناسایی شخصی یا چیزی می شود, و به بیانی آن چه موجب شناسایی می شود که می تواند یک نماد یا یک مفهوم یا یک شی باشد که به ما می گوید این شخص یا چیز چه کسی یا چه چیزی است ( مشیری, 182: 1369 ). در تعریف لغوی دیگر هویت به معنای شناسایی و همسان ساختن است و هویت, احساسی است که فرد نسبت به استمرار حیات روانی خود دارد و یگانگی و وحدتی که در مقابل اوضاع و احوال متغیر خارج همواره در حالات روانی خود احساس می کند  ( همان: 183 )
در دایره المعارف علوم اجتماعی مفهوم تعیین هویت- همتاپنداری  چنین تعریف شده است:
که در یک معنی خود را با فردی, حزبی یا گروهی یکسان و همتا پنداشتن است. آن چنان که فرد خود را در قالب آن ببیند, در این معنی معادل هایی هم چون هم ذات پنداری و اتحاد و ... یافته است. و در فرایند آموزش و هم چنین اجتماعی شدن مؤثر است. در معنای دیگر تعیین هویت یک چیز دیگر, یک سازمان و یا فرد است ( ساروخانی, سال 1370, ص 62 )
چلبی معتقد است که هویت فرد به شخص می گوید که تو چه کسی هستی, هویت فردی اشاره به چند بعدی بر معانی, انتظارات, ارزش های ابزاری و درونی نقش های اجتماعی محلی و اکتسابی است که شخص در زندگی اجتماعی ایفا می نمایند. در جوامع سنتی اغلب ارزش های محولی و نقش های مربوط به شبکه ی خویشاوندی تعیین کننده ی هویت فردی هستند, در جوامع معاصر به ویژه در جوامع صنعتی, نقش های اکتسابی به خصوص نقش شغلی جز عمده ی هویت فردی را تشکیل می دهند ( چلبی, سال 1375, ص 52 ).
ثبات هویت یکی از خصایص شخصیت انسانی است, هویت زمانی هویدا می شود که انسان با جامعه ی دیگر و طرز تفکرهای مختلف و نقش های جدیدی که به عهده می گیرد مواجه شود که مادام که غیری در کار نباشد انسان از ویژگی های خودش آگاه نمی شود و هویت شکل نمی گیرد. ( مانی, سال 1374, ص 14 )
تعریف هویت از دیدگاه روانشناختی بیشتر به جنبه ی فردی هویت تاکید دارد و عناصر تشکیل دهنده ی هویت را مقوله ی فردی می دانند, اما در بحث از هویت جمعی, مباحث دیگری به ویژه در حیطه ی فرهنگی مادی و غیر مادی مطرح است, از این رو تعاریف هویت جمعی از دیدگاه جامعه شناختی را مطرح می کنیم:
در تعریف هویت از دیدگاه جامعه شناختی در دایره المعارف علوم اجتماعی آمده است: هویت احساس تعلق به جامعه است به گونه ای که در رفتار تأثیر می گذارد و اعضای یک گروه را از اعضای سایر گروه ها متمایز می نماید ( آلمال سال 1375, ص 60 )
احساس تعلق به عنوان یک ایده کلیدی در مفهوم هویت عمل می کند. احساس تعلق به عنوان یک ایده در فهم هویت مهم است. اما این تعلق جمعی است که سازنده ی هویت جمعی خواهد بود.
همچنین در تعریف هویت فرهنگی ( در دایره المعارف علوم اجتماعی یاد شده ) آمده است که هویت فرهنگی احساس تعلق و همبستگی به جامعه و فرهنگ است به گونه ای که در رفتار اعضا تأثیر می گذارد و این رفتار در اکثریت اعضا مشترک می باشد و عضو این جامعه را از سایر جوامع متمایز می نماید و فرد در مقابل هنجارها و ارزش های جامعه ی خود احساس تعهد و تکلیف کند. 
و در امور مختلف آن مشارکت جوید و انتظارات جامعه ی خود را پاسخ دهد و در مواقع بحرانی سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای او مهم باشد لازم به ذکر است که این احساس تعلق جمعی مستلزم حمایت جمعی از فرد نیز می باشد که یک رابطه ی دو طرفه بین جامعه و فرد را الزام امور می نماید ( آلمال سال 1375, ص 60 )
هویت فرهنگی احساس تعلق به فرهنگ و جامعه است به گونه ای که اعضای یک جامعه یا گروه را از سایر گروه ها متمایز می نماید, هویت فرهنگی به واسطه ی تعهد عملی که در فرد ایجاد می کند پیامدهایی دارد ( همان 61 ).
هم چنین در تعریف هویت اجتماعی ریچارد جنکینز در پاسخ به این سؤال که چگونه می توانیم افراد اجتماعات را تعریف کنیم؟ می نویسد: حداقل این مفهوم به شیوه هایی اطلاق می شود که افراد و اجتماعات  را در روابط اجتماعی از افراد و جماعت های دیگر متمایز می کند. هویت اجتماعی اساس منظم و معناداری است که بین افراد و بین جماعت ها و افراد بر مبنای روابط متشابه و متمایز صورت گیرد. هویت فردی, ولو با تأکیدی که بر تفاوت های تجسم یافته ی بی همتا می شود, در هر حال محصول اجتماع هستند. در جامعه پذیری اولیه و در مرحله ی متعاقب آن, در نظر تعاملی, در رویه های نهادینه شده بر چسب زنی, فرد توسط خودش و دیگران با ملاک هایی متمایز می گردد تا از سایر افراد متمایز شود. منتها هویت اجتماعی موضوعی مربوط به شباهت نیز هست. ( جنکینز, سال 1381, ص 135 ).
پیتر برگر نیز تعریفی از هویت ارائه داده است بدین مضمون که: هویت مجموعه ای از  معانی  است که برای خود  در درون نقش اجتماعی یا موقعیت به کار گرفته می شود تا بیان کند چه کسی بودن چه معنی دارد این مجموعه از معنای به عنوان معیاری  یا منبع رجوع برای چه کسی بودن خدمت می کند ( بارک, سال 1997, ص 156 ).
برای این که تحول هویت و یا به بیانی دیگر چگونگی شکل گیری و تکامل احساس هویت داشتن را مورد بررسی قرار دهیم, ناچاریم نخست به تحلیل هویت هر فرد بپردازیم.
هویت هر فرد در واقع محصول تعامل هویت واقعی, هویت آرمانی و هویت مورد انتظار است. به بیان ریاضی داریم: هویت فردی- هویت واقعی, هویت مورد انتظار, هویت آرمانی. پس هویت هر فرد متشکل از سه جز مشخص و معین می باشد.
هویت واقعی, تصویری از خود است که نوجوان یا جوان از خویشتن واقعی خویش دارد. این تصویر از خود, تصویری است که عمدتاً توسط والدین و مربیان ترسیم شده است به همین علت, برخوردهای تربیتی و پرورشی در این مقطع حائز اهمیت فراوانی است.
معلمین, مربیان و والدین در برخورد با کودکانی که در مقطع پیش دبستانی و دبستانی قرار دارند باید با تأکید بر ویژگی هایی مثبت شخصیتی کودکان در شکل دهی هویت واقعی آنان نقش خود را ایفا نمایند. در اینجا کودکستان هم چون آینه ای عمل می کند که ما تصویر ساخته و پرداخته ای از او را در برابرش نهاده ایم.
پس هویت واقعی ما برآیند شخصیت پردازی دوران کودکی است اما نقش والدین و مربیان به همین جا ختم نمی گردد, بلکه این تلاش, نظر به آینده ای دوخته است که برای ساختنش, زمان و هزینه و انرژی بسیاری صرف شده است ( حاج بابائی: 22 ).
این آینده و در نتیجه چگونه شدن را والدین و مربیان به نمایندگی از جامعه, در معرض دید نوجوانان و جوانان قرار می دهند و این همان هویت مورد انتظار است. در هویت مورد انتظار, جامعه به نوجوان و جوان می گوید که از او چه می خواهد؟ و او چگونه باید باشد؟ چه نقش هایی را نباید ایفا کند؟ در زمینه های اخلاقی, مذهبی, اجتماعی, اقتصادی, عاطفی, شغلی و شناختی افراد چه انتظاری دارند؟ و او چگونه باید رفتار کند؟ در هویت مورد انتظار به نوجوان و جوان تصریحاً فهمانده می شود که با توجه به جنسیت او چه توقعی از او دارند؟
در این مرحله آن چه حائز اهمیت بسیار می باشد این است که ما چگونه هویت مورد انتظار خود را به مشابه امری بیرونی, آن چنان به درون نوجوان و جوان منتقل سازیم که به نوجوان و جوان هیچ گونه احساس تحمیل شدگی دست ندهد به تعبیر دیگر, چگونه هویت مورد انتظار را ارائه دهیم که نوجوان با رضایت خاطر, هویت مورد انتظار ما را درونی سازد.
بنابراین در این مقطع موضوع مهم و اساسی, محتوی هویت, مورد القا نیست, بلکه چگونگی ارتقا هویت مورد انتظار است. دو عنصر اساسی و تعیین کننده در این زمینه موجود است که یکی از این دو انضباط است و دیگری دوستی و محبت از طریق انضباط, عمدتاً مجموعه ای از نبایدها را برای نوجوان و جوان ترسیم می کنیم و از طریق دوستی و محبت, مجموعه ای از بایدها را در برابرش قرار می دهیم و بدین سان است که به وی احساس تحمیل شدگی می دهد و به گونه ای می اندیشد و رفتار می کند که ما می خواهیم.
ما باید کانون رغبت نوجوانان و جوانان را شناسایی نماییم تا از این کانون های رغبت به منزله ی محلی برای ارائه ی هویت مورد انتظار در امر پرورش بهره جوییم. عمده ترین کانون های رغبت شناخته شده نوجوانان و جوانان عبارتند از: کتاب, مجله, موسیقی, سینما, تلویزیون, هنر, مدارس, مساجد, کتابخانه ها ...
در رویارویی دو فرهنگ, فرهنگی غالب خواهد شد که بر کانون های رغبت نوجوانان انگشت نهاده و از آن برای القا هویت مورد انتظار استفاده نماید. هویت مورد انتظار, در واقع همان غایت اهداف پرورشی و آموزشی است. همان چیزی است که تمام توان وزارت خانه هایی چون آموزش و پرورش در جهت تحقق آن بسیج شده است و هویت مورد انتظار, کیفیت ایده آل هویت نسل بالنده ای است که به منظور سپردن فردای جامعه به دست آنان, بخش عظیمی از توان جامعه در راه به دست آوردنش سرمایه گذاری کرده است. هویت آرمانی سومین بخش هویت فردی است که هسته ی اساسی و تعیین کننده ی هویت هر فرد است.
این نوع هویت, هویتی است که نوجوان و جوان شخصاً در راه شدنش, آن را با عنوان مشی دلخواه برگزیده است. مشی که می تواند هم خوان با مشی ترسیم شده در قالب هویت مورد انتظار باشد یا نباشد. در هویت آرمانی, نوجوان و جوان, خود شخصاً و به گونه ای فعال تصمیم می گیرد که دریچه ی نفوذ پذیری در برابر کدامین خط مشی و راه و روش را بازگذارده, در برابر کدامین مورد نفوذ ناپذیری نشان دهد که حاصل این انعطاف و سختی شکل گیری شخصیت نوجوان و جوان است. هویت واقعی نوجوان و جوان, ساخته و پرداخته ی ماست و هویت مورد انتظار نیز شکل گرفته از آرمان ها و اندیشه ی ماست بنابراین هویت فردی که در این جا مورد بحث قرار گرفت, خود جزئی از هویت فرهنگی و اجتماعی که برآیند هویت مذهبی, ملی و فردی است, یعنی !

 

کتابنامه:
1-آتکینسون, ریچارد ( 1368 ). در آمدی بر روانشناسی, جلد سوم, ترجمه حسن مرندی, چاپ اول, تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
2-آلمال, فرنگیس ( 1375 ), بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت فرهنگی دانش آموزان سال سوم دبیرستان.
3-برگر, پیتر ولاکمن, توماس, ( 1375 ). ساخت اجتماعی واقعیت, ترجمه ی فریبرز مجیدی, چاپ اول, تهران, انتشارات علمی و فرهنگی
4-پارسا پژوه, سپیده ( 1379 ), « بررسی هویت فرهنگی دختران نوجوان » پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی.
5-نکینز, ریچارد ( 1381 ) هویت اجتماعی, ترجمه ی تورج یار احمدی, تهران: انتشارات شیرازه.
6-روح الامینی, محمود ( 1372 ), زمینه فرهنگ شناسی, چاپ سوم, تهران, انتشارات عطار
7-روشه, گی ( 1370 ), کنش اجتماعی ترجمه ی هما زنجانی زاده, چاپ دوم, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
8- روح الامینی, محمود ( 1372 ), زمینه فرهنگ شناسی, چاپ سوم, تهران, انتشارات عطار.
9-روح الامینی, محمود ( 1372 ), مبانی انسان شناسی, چاپ پنجم, تهران, انتشارات عطار.
10-گیدنز, آنتونی ( 1372 ) جامعه شناسی, ترجمه منوچهر صبوری, چاپ اول, تهران, نشر نی
11-گیدنز, آنتونی ( 1378 ) تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید ترجمه ناصر موفقیان, چاپ اول تهران: نشر نی.
12-نیازی, احمد, ( 1386 ), « بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت اجتماعی مدرن- سنتی » دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران, پایان نامه ی کارشناسی ارشد.
13-همیلتون, پیتر, ( 1379 ). تالکوت پارسرنز, ترجمه احمد تدین, تهران: انتشارات هرمس.
14-مشیری, مهشید, ( 1369 ), فرهنگ زبان فارسی, تهران, انتشارات سروش, چاپ دوم.
15-شیخاوندی, داور, ( 1379 ), تأخیر در تکون هویت ایرانی در جریان تجدد, نامه ی انجمن جامعه شناسی ایران, تهران: موسسه ی نشر کلمه.
16-ساعی, علی ( 1381 ). تحلیل آماری در غلوم اجتماعی با نرم افزار spss ( در آمدی بر روی تحقیق اجتماعی, تهران: کیان مهر.
17-ساروخانی, باقر, ( 1381 ) روش های تحقیق در علوم اجتماعی, جلد اول: اصول و مبانی, تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
18-شفیع آبادی, عبدالله ( 1372 ), مبانی روانشناسی رشد, تهران, انتشارات چهره, چاپ ششم
19-شعاری نژاد, علی اکبر ( 1374 ). روانشناسی رشد. چاپ دوازدهم, تهران: انتشارات اطلاعات
20-رفیع پور, فرامورز ( 1378 ) کندوکاوها پنداشته اند, مقدمه ای بر روش های شناخت جامد و تحقیقات اجتماعی, تهران: شرکت سهامی انتشار.

لینک کمکی