فایل word آشنایی با جنبش های دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word آشنایی با جنبش های دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه دارای 183 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word آشنایی با جنبش های دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده:

هدف ار پژوهش حاضر, بررسی ارتباط بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع 76-1357 است.
این پژوهش با بهره گیری از مباحث نظری و کاربست آن در مطالعه مقاطعی از تاریخ ایران, درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که « چه ارتباطی بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه و جنبش دانشجویی در مقطع 76-1357 وجود داشت؟
در پاسخ به سوال فوق سه دیدگاه به شرح زیر مطرح می شود:
1- جنبش دانشجویی در سالهای 76-1357 مستقل از تأثیر نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه عمل می کرد.
2- جنبش دانشجویی در سالهای 76-1357 تحت تأثیر نیروهای خارج از دانشگاه و دنباله رو آنها بود.
3- جنبش دانشجویی در سالهای 76-1357 هم بر نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه تأثیر گذاشت و هم از آنها تأثیر پذیرفت ( تاثیر متقابل).
نگارنده دیدگاه دوم را به عنوان فرضیه پژوهش برگزیده است و بر اساس آن پس از اشاره به سیر تاریخی شکل گیری جنبش دانشجویی, سالهای 76-1357 را به چهار مقطع تقسیم نموده و سپس به نقش و تاثیر نیروهای سیاسی خارج ار دانشگاه ( روشنفکران, روحانیون و جناحهای سیاسی) در سالهای 76-1357 پرداخته است.
پس از اشاره مختصر به روشنفکران و روحانیون, جناحهای سیاسی در سالهای 76-1357 را به شش دسته تقسیم می نمائیم:
چپ سنتی, راست سنتی, راست مدرن, راست سنتی افراطی, چپ مدرن و روشنفکر تلفیقی.
در نهایت به بررسی و مستند سازی فرضیه پژوهش در سالهای 76-1357 می پردازیم و اشاره خواهیم کرد که در سالهای 76-1357 جنبش دانشجویی دنباله رو نیروهای سیاسی بوده است.
دفتر تحکیم وحدت به روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی( چپ سنتی و مدرن),جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی به راست سنتی و انجمن اسلامی دانشجویی به راست, وابسته بوده اند. این تشکلها به عنوان ابزار و بازوی نیروهای سیاسی راست یا چپ در دانشگاه ها( بویژه در زمان انتخابات ) عمل می کردند.فهرست مطالب

مقدمه    1
طرح مسئله پژوهش    2
سؤال و فرضیه اصلی    3
مفاهیم وتعاریف    3
روش پژوهش و تحقیق    5
سابقه پژوهش و بررسی ادبیات موجود    5
سازماندهی پژوهش    9
فصل اول (چارچوب مفهومی)
جنبش های اجتماعی, اصول و کارکردها    14
طبقه بندی جنبشهای اجتماعی    18
چارچوب مفهومی    20
پی نوشت های فصل اول    31
فصل دوم
سیر و تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران    34
1- جنبش دانشجویی قبل از انقلاب اسلامی‌ایران    34
جنبش دانشجویی قبل از تأسیس دانشگاه تهران    34
جنبش دانشجویی پس از تأسیس دانشگاه تهران تا پیروزی انقلاب اسلامی:    37
الف ) دوره تأسیس دانشگاه تهران تا سقوط رضا شاه    38
ب) دوره سالهای 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332    41
پ) دوره پس از کودتای 28 مرداد 1332 تا 1340    46
ت) دوره سالهای آغازین دهه 1340 تا اوایل دهه 1350    49
ث) ‌دوره سالهای 1350 تا پیروزی انقلاب اسلامی    51
2- جنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی‌تا سال 1376    53
الف ) جنبش دانشجویی در مقطع 59-1357     54
ب) جنبش دانشجویی در مقطع 62-1359 (انقلاب فرهنگی)    64
پ ) جنبش دانشجویی در مقطع 68-1362    67
ت ) جنبش دانشجویی در مقطع 76-1368    72
اتحادیه انجمن های اسلامی‌دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)    79
جامعه اسلامی‌دانشجویان    83
انجمن های اسلامی‌دانشجویی    85
بسیج دانشجویی    86
جریانها و نیروهای سیاسی سالهای 76-1357    88
روشنفکران    88
روحانیون    90
جناحها و نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی‌تا1376 :    91
جناح چپ سنتی    93
جناح راست سنتی    94
جناح راست مدرن    95
جناح راست سنتی افراطی (رسا)    95
جناح چپ مدرن    96
جناح روشنفکر تلفیقی    97
پی نوشت های فصل دوم    99
فصل سوم
نسبت و ارتباط نیروهای سیاسی با جنبش دانشجویی در سالهای 76-1357
1-    احزاب و نیروهای سیاسی سالهای 59-1357 و ارتباط آنها باجنبش دانشجویی    113
2- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای 62-1359 و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی    117
3- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای 68-1362 و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی    120
4- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای 76-1368 و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی    123
پی نوشت های فصل سوم    126
نتیجه گیری    128
کتابنامه    132
منابع فارسی    133
الف ) کتابها    133
ب ) مقاله ها     137
پ ) کتابچه ها, جزوات و بولتن های تشکلهای دانشجویی    138
ت) روزنامه ها و نشریات    138
منابع انگلیسی    139

لینک کمکی