فایل word تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکــیـده
یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی,اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه  ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.
باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی,درمانی , ورزشی , اداری ,تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی , بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .


مقـــدمه
با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه 15 تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.
توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد.

فهرست مطالب

چکیده     1
مقدمه     2
فصل اول : کلیات تحقیق     9-3
طرح مساله و بیان ضرورت آن     3
سوالات اصلی تحقیق     5
اهداف تحقیق     5
فرضیه     6
روش تحقیق     6
پیشینه و سابقه انجام     7
مسائل و مشکلات تحقیق     9
فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین     31-10
2-1 مقدمه     10
2-2 مفاهیم تحقیق     10
2-2-1 محتوای طرح کاربری زمین     10
2-2-2 مفهوم زمین     11
2-2-3 ناحیه     11
2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری     11
2-2-5 برنامه‌ریزی     11
2-2-6 برنامه‌ریزی شهری     12
2-2-7 منطقه     12
2-2-7-1 انواع مناطق     12
2-2-8 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری     13
 
فهرست مطالب

2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی     13
2-2-10 اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری     15
2-2-11 تعریف مدیریت     15
2-2-12 مدیریت شهری     16
2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران     16
2-3-1 طرح هادی شهری     16
2-3-2 طرح جامع شهر     16
2-3-3 طرح تفصیلی     17
2-4 پیشینه مطالعات کاربری زمین     17
2-4-1 پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا     17
2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران     21
2-4-2 کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان     20
2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه 15     24
2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی     27
2-5-1 نظریه نوگراها     27
2-5-2 نظریه سلامت روان     29
2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر     30
2-6 نتیجه‌گیری     30
فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی     65-32
3-1 مقدمه     32
3-2 موقعیت طبیعی     32
3-2-1 موقعیت جغرافیایی     33
 
فهرست مطالب

3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15     35
3-2-3 آبهای زیرزمینی     36
3-2-4 زلزله خیزی     36
3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه     37
3-2-6 ژئومورفولوژی     38
3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه     38
3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی     38
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی     40
3-2-2-1 آب و هوا     40
3-2-2-2 میزان بارش     40
3-2-2-3 رطوبت نسبی     41
3-2-2-4 روزهای یخبندان     41
3-2-2-5 روزهای بارانی     42
3-2-2-6 درجه حرارت     42
3-2-2-7 باد     42
3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه     43
3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه     48
3-4 مطالعات جمعیتی منطقه     51
3-4-1 مقدمه     51
3-4-1-2 روند تحولات جمعیت     51
3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت     52
3-4-1-4 پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت     53
 
فهرست مطالب

3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت     54
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه     55
3-4-2 ویژگیهای اقتصادی     56
3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت     56
3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه     59
3-5 تاسیسات زیربنایی     60
3-5-1 شبکه جمع آوری فاضلاب     60
3-5-2 قنوات     60
3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی     60
3-5-4 مخابرات     61
3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی     61
3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع     62
 3-5-7 شبکه آبرسانی     62
3-6 نتیجه‌گیری     62
فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه 15     126-66
4-1 مقدمه     66
4-2 تقسیمات داخلی منطقه     67
4-3 استانداردهای کمی شهرسازی     68
4-4 کاربری زمین در منطقه 15    70
4-4-1 کاربری مسکونی     73
4-4-2 کاربری تجاری     75
4-4-3 کاربری آموزشی     78
 
فهرست مطالب

4-4-4 کاربری بهداشتی و درمانی     80
4-4-5 کاربری اوقات فراغت     83
4-4-5-1 کاربری فرهنگی – مذهبی     83
4-4-5-2 کاربری ورزشی     87
4-4-5-3 فضای سبز شهری     87
4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی     91
4-4-7 کاربری اداری , انتظامی , نظامی     92
4-4-8 کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری     94
4-4-9 کاربری حمل و نقل     96
4-4-10 کاربری صنعتی     98
4-4-11 کاربری شبکه     102
4-4-12 کاربری مسیل و حریم مسیل     102
4-4-13 کاربری اراضی بایر     103
4-4-14 کاربری حریم شبکه برق     104
4-5 ارزیابی سطوح و سرانه     106
 4-6 بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه 15     109
4-6-1 بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه 15با تاکید بر کمیسیون ماده پنج    109
4-6-2 بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها     116
4-7 نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15    116
4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی     117
4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف     117
 4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی     118
4-10 نتیجه‌گیری     131-122
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات     127
5-1 آزمون و فرضیات تحقیق     127
5-1-1 فرضیه اول     127
5-1-2 فرضیه دوم     127
5-2 نتایج تحقیق     128
5-3 امکانات و فرصتها ( پیشنهادها )     131
منابع وماخذ فارسی132.
منابع وماخذ انگلیسی 135
چکیده انگلیسی    136
منابع وماخذ
ــ آسایش  حسین ,اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای , تهران , دانشگاه پیام نور,1375
 ــ ادوارد اولمن , نظریه ای درموردمحل استقرار شهرها,مقالاتی درباب شهروشهرسازی , ترجمه منوچهر مزینی , انتشارات دانشگاه تهران,1385 
 ــ ایران نژاد پاریزی مهدی , روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی ,نشرمدیران , سال1385
  ــ پرتوئی  محمدرضا ,راه بندان های گران حمل ونقل وترافیک شهری درپایان قرن بیستم , مجله   صنعت ومعدن ,شماره 174
ــ پورمحمدی محمد رضا ,برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ,تهران ,انتشارات سمت,1380 
ــ حبیبی سید حسن,ازشارتاشهر, انتشارات دانشگاه تهران
ــ حسین زاده دلیر کریم ,برنامه ریزی ناحیه ای ,انتشارات سمت ,1380
ــ حمیدی ملیحه , استخوان بندی شهر تهران شناخت مفاهیم  ونمونه ها  جلداول , شهرداری تهران
ــ جان اف نوسبری ,فرانک تی آلدریچ ,ترجمه بهلول علیجانی ,درآمدی برروشها وفنون میدانی جغرافیا , انتشارات سمت
ــ درخشان حسین ,تحلیل تناسب مکانی وفضایی کاربری اراضی شهری محدوه شهرداری منطقه    17 , پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه تربیت مدرس , 1381 
ــ دلال پورمحمدرضا , برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ,انشارات دانشگاه تبریز,1377
ــ رضویان محمد تقی , برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ,نشرمنشی ,1381
ــ رهنمایی محمد تقی ,توانهای محیطی ایران ,مرکز مطالعات معماری وشهرسازی ,وزارت مسکن وشهرسازی      
ــ رهنمایی محمد تقی , مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی , مرکز مطالعات معماری وشهرسازی ,وزارت مسکن وشهرسازی 
ــــ زنجانی حبیب اله ,تحلیل جمعیت شناختی ,چاپ اول ,انتشارات سمت ,1378
ــ زیاری کرامت اله ,برنامه ریزی شهرهای جدید ,دانشگاه تهران ,انتشارات سمت ,1378
ــ زیاری کرامت اله ,اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای چاپ دوم ,انشارات دانشگاه یزد ,
ــ سعید نیا احمد, کتاب سبز شهرداری جلد اول,شهرسازی ,انتشارات سازمان شهرداریها ,1378
ــ سعید نیا احمد, کتاب سبز شهرداری جلد دوم,کاربری زمین شهری ,انتشارات سازمان   شهرداریها ,1378 
ــــ سعید نیا احمد, مدیریت شهری ,انتشارات سازمان شهرداریها ,
ــــ شکوئی حسین , دیدگاه های نو درجغرافیا شهری , تهران ,انتشارات سمت
ــ محمدی فریبا , برنامه ریزی شهری دراسلامشهر, پایان نامه کارشناسی ارشد,دانشگاه اصفهان
ـــ مجتهدزاده ,غلامحسین برنامه ریزی شهری درایران ,چاپ چهارم ,دانشگاه پیام نور
ــــ مرکزآمارایران , نتایج تفصیلی نفـوس ومسکن ,1375
ــــ مرکزآمارایران ,خلاصه ای از نتایج تفصیلی نفـوس ومسکن ,1385
ــ مشهدیزاده ی دهاقانی ناصر , تحلیلی برویژگی های برنامه ریزی شهری درایران,دانشگاه علم وصنعت ایران
ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ,جلد4 , مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران
ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ,جلد5 , مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران
ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ,جلد46 , مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران
ـــ معصومی اشکوری سیدحسن ,کاربری زمین ومدیریت طرح های توسعه ی شهری , مجله آبادی,شماره33 ,
ــ مهندسین مشاورآتک , طرح حفظ وساماندهی تهران مطالعات مرحله اول جلد 5 بررسیهای جغرافیایی واقلیمی  , وزارت مسکن وشهرسازی ,1367  
ــ مهندسین مشاورآتک , طرح حفظ وساماندهی تهران مطالعات مرحله اول جلد 1 , وزارت   مسکن وشهرسازی ,1368  
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ,مطالعات جمعیتی واقتصادی-اجتماعی, شهرداری منطقه15
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ,مطالعات عمومی منطقه , شهردادری منطقه15,1382
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ,بررسی مسائل توسعه شهری , شهردادری منطقه15,1382
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ,مطالعات طرحهای بالا دست , شهردادری منطقه15 ,1382
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ,مطالعات سازمان فضایی وسیمایی شهری , شهردادری منطقه 15,1382
ــhttpwww.Tehran.irRegion 15
ــhttpwww.sci.org.ir


Source

ــBreton , Richard the EthhnicCommunity as aResource in Relation to Group problems, Toronto , 1981
ــFarmmer & Gibb, LandUse planning  ,  Introduction of Urban Planning byCatanes& Snyder ,  Mcgraw , 1979
ــRatctliffe , John . an Introduction to Town and Country Planning Eigt Impression , London  , 1993

 
ABSTRACT

One of the most important tools of planning in the field of land use is application of land use per capita which plays a basic role in preparation of urban plans and procedure of distribution and allocation of urban lands. But the relevant studies and investigations indicate that the per capita planning system of Iran encounters with basic theoretical and practical restrictions essentially and for this reason either the concept of land use planning and necessary comprehensive insight has not included basically in the specifying methods and techniques of urban per capita or necessary prerequisites for their appropriate application are not available in urban plans of Iran. In fact the tool of applied per capita is not capable to meet planning requirements and legal, economic and social dimensions of using land and space due to its analytical- functional characteristic and consequently  it has not been realized most of the time.
Rapid increase of population of Tehran City has resulted in diffused development of chaos in land use and conversion of agricultural lands and gardens to residential and industrial regions and conversion of villages to townships and finally imbalanced development.
This rapid increase of urban population in district 15 hindered the opportunity for any kinds of planning and at present this district encounters with many problems in connection with applications and access.
In consideration of the one by one investigation of land uses in different districts and regions and meeting the level of general deficiency and needs in the district,  the priority of some services shall take into consideration, such as cultural, religious, sport, commercial, administrative, installations and urban equipment uses which have the most deficiency in the district. Consequently, we can remedy the deficiency of welfare services using application of uncultivated lands and transfer of industrial and military lands and their allocation to service utility and increase of building stories of service use and increase of construction density.

لینک کمکی