فایل word بررسی و شناخت پتانسیل مواد معدنی و زمین شناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی و شناخت پتانسیل مواد معدنی و زمین شناسی دارای 180 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی و شناخت پتانسیل مواد معدنی و زمین شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فصل اول
1-1- کلیات  5
2-1- تاریخچه بررسی  11
3-1- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه 11
4-1- کامبرین  12
1-4-1- سازند باروت  E bt 12
2-4-1- سازند میلت E m 12
5-1- اردویسین  – سیلورین  13
6-1- اردویسین 14
1-6-1-    Os,sh واحد زیرین  14
2-6-1- (Ov)  14
7-1- دونین  15
1-7-1- واحد زیرین (Ds)   15
2-7-1- واحد بالایی (D I,sh) 15
3-7-1- Osh,s  15
4-7-1- O1, sh,s 15
8-1- نهشته های کواترنر  16
1-8-1- آتشفشان جوان (QLO)  17
9-1- رسوبهای ترشیری  17
1-9-1- ائوسن  17
2-9-1- نئوژن  18
3-9-1-Ng1(1)  18
4-9-1-Ng2 (11) 18
10-1- ژوراسیک  19
1-10-1 سازند شمشک Jss 19
2-10-1- سازند چمن بید jch  20
3-10-1- سازند مزدوران j-Kmz  20
4-10-1- سازند شوریجه Ksh  22
5-10-1- سازند سرچشمه (Ksr)  23
6-10-1- سازند تیرگان (Ktr)  23
7-10-1- سازند سنگانه (Ksn)  24
8-10-1- سازند آبدراز (Kab)  25
11-1- زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه  25
1-11-1- ویژگی سنگهای رسوبی  28
2-11-1- ویژگی سنگهای آذرین  30
12-1- بررسی های ساختمانی  31
13-1- گسل های منطقه  33
1-13-1- گسل های تراشی و واژگونه  33
2-13-1- گسله کوه سلوک  34
3-13-1- گسله قرچه رباط  34
4-13-1- گسله شیرویه  34
5-13-1-گسله گردنه حصار  34
6-13-1- گسله شمال سارران 34
7-13-1- گسله چهار خروار 34
14-1- محیط تکتونیکی  36
15-1- زمین شناسی اقتصادی  42
16-1- ژئوشیمی و پترولوژی  43
1-16-1- بررسی عناصر اصلی  47
2-16-1- بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار  49
17-1- رده بندی شیمیایی و کانی شناسی  49
18-1- کانی شناسی و سنگ شناسی  50
1-18-1- سنگهای رسوبی  53
2-18-1- رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی  55
3-18-1- سنگهای آتشفشانی  57
4-18-1- فاز اول  58
5-18-1- فاز دوم  59
6-18-1- فاز سوم  59

فصل دوم
1-2- تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ  64
2-2- مختصری از ژئومورفولوژی ایران  65
3-2- رشته کوهها  68
4-2- دشتها  69
5-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  69
6-2- موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه  72
7-2- بررسی درجه حرارت در منطقه  77
8-2- زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ  80
9-2- چینه شناسی حوضه کپه داغ  81
10-2- تکتونیک حوضه کپه داغ  89
11-2- مورفوتکتونیک  92
12-2- بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضه کپه داغ  96
13-2- برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ 111

فصل سوم
1-3- موقعیت جغرافیایی زون بینالود  121
2-3- وضعیت آب و هوا  121
3-3- گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه  124
4-3- موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران  126
5-3- اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه  129
6-3- چینه شناسی زون بینالود 130
7-3- رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه  131
8-3- مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه  131
9-3- زمین ساخت راندگی ناحیه بینالود, شمال شرق ایران  133
نتیجه گیری  154

چکیده
مورفولوژی کنونی خراسان شمالی حاصل فرایندهای فرسایش است که پس از تاثیر آخرین فازهای کوهزایی آلپین Passaderion movement بوقوع پیوسته است. رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه ادامه داشته و پانزده سازند در آن قابل تشخیص است که همه آنها در شرق حوضه برونزد دارند ولی بطرف غرب و شمالغرب به دلیل عوامل زمین شناسی ساختمانی, حرکات حوضه در زمان رسوبگذاری و ضخامت زیاد سازندها این مسئله دیده نمی شود. این رسوبات در اواخر میوسن و قبل از پلیوسن چین خورده و تشکیل آنتی کلینالها و سین کلینالهایی را داده است.
هدف از این مطالعه بررسی اشکال ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه خراسان شمالی و ارتباط این واحدها با واحدهای زمین شناسی را نشان می دهد.
ارتفاع توپوگرافی از جنوبشرق به سمت شمالغرب افزایش پیدا می کند که سازندهای آهکی در ایجادانها تاثیر داشته است.
در سازمدهای مزدوران تیرگان کلات و چهل کمان اشکال کارستیکی فراوانی دیده می شود.
واحدهای سنگی مقاوم (Competent) و متراکمی چون آهکی سازند مزدوران و تیرگان غالباً نواحی برآمده در تاقدیسها را تشکیل داده و واحدهای نامقاوم  (Incompetent) و فرسایش پذیری چون ماسه سنگها, مارنها و شیلهای سازندهای شوریچه, سرچشمه و سنگانه در نواحی پست در هسته ناودیسها دیده می شوند. چنین اختلاف مقاومتی چین خوردگی این واحدها را در رشته جبال کنترل می نمایند. بطوریکه هرچه ضخامت این واحدهای سنگی نامقاوم بیشتر باشد چین خوردگی فشرده تر و نامنظم تر و با کاهش ضخامت آنها چین های بازتر و منظم تری تشکیل می گردد.
در این منطقه بعلت ریزشهای فراوان جوی و نفوذ آب همچنین تحت تاثیر نیروی ثقل و در جهت شیب توپوگرافی لغزش رسوبات صورت می گیرد.
زمین لغزش یکی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نسبتاً خطرساز در منطقه می باشد که می تواند برای ادامه زندگی روستائیان در بعضی مناطق مشکل ساز باشد.

 

مقدمه

لندفرمها یا ناهمواریهای زمین عمومی ترین و رایج ترین چهره هایی هستند که افراد دست اندرکار در عملیات زمین شناسی صحرایی با آن مواجه هستند. اگر ناهمواریها خوب و درست تحلیل شوند خواهند توانست تاریخ زمین شناسی ساختمان ولیتولوژی یک ناحیه را روشن سازند.
دانشمندان علوم زمین هر یک برداشتی متفاوت اما نزدیک بهم در مورد تعریف و محتوای علمی ژئومورفولوژی دارند. لئوپولد (Leopold) ولمن (Wolman) و میلر (Miller) معتقدند که قسمت اعظم ژئومورفولوژی همان زمین شناسی چینه شناسی است, زیرا که در طی یک دوره زمانی طولانی در نتیجه عمل تدریجی فرآیند های مورفولوژیک جلوه ژئومورفورلوژیک برخی لندفرمها از بین می رود لیکن آثار فرسایش و خواص رسوبگذاری که در ارتباط با خواص فیزیکی و شیمیایی محیط رسوبگذاری کنترل می شود, در روی رسوبات آن دوره محفوظ می ماند و جلوه خاصی به لندفرمها می بخشد. بدین ترتیب تفسیر مورفولوژی لندفرمها و نیز ویژگی های رسوباتی را که خطوط اصلی شکل لندفرمها را مشخص می کند بعنوان پارامترهای تشخیص داده های کمی در مورد فرآیندها و لندفرمهای وابسته فراهم می سازد که قابلیت تفسیری لازم برای مشخص کردن محیط های زمین شناسی و اقلیمی اشکال زمین را دارا بوده و از طریق آن وقایع ژئومورفولوژیک بازسازی گردیده و تاریخ چشم انداز مشخص می شود.
بریان (Bryan) نیز بگونه ای دیگر تاید می کند چشم انداز ژئومورفولوژیک نمی تواند بطور مناسبی تفسیر گردد مگر اینکه تاریخ ژئومورفولوژیک تحول و تکامل آن مورد مطالعه قرار گیرد و بدین ترتیب با مطرح کردن بعد زمان در تحول و تکامل اشکال به یک تمایل تاریخی در ژئومورفولوژی ایجاد می کند.
بریان معتقد است که هدف اولیه ژئومورفولوژی تشخیص و تمایز لندفرمهای گذشته از لندفرمهای ناشی از فرآیندهای امروزی است وی  از اینگونه بررسی ها برای روشن کردن تاریخ ژئومورفیک مناطق بر حسب کنترل کننده های زمین شناسی و اقلیمی استفاده می کند.
باید گفت ژئومورفولوژی و تحقیقات ژئومورفولوژیکی امروزه در جهان از اهمیت خاصی برخوردار است بطوریکه اکثر کشورها طی برنامه ریزی های عمرانی اقدام به تهیه نقشه های ژئومورفولوژی و مطالعات ژئومورفولوژیکی از نواحی در حال توسعه می نمایند. این مطالعات از عناصر مهم در مراحل اولیه عمران هر ناحیه محسوب می شود و همراه سایر علوم نقش عمده ای در توسعه مناطق دارد.
مطالعات مزبور هنگامی موثرتر واقع می شود که ارتباط بین زمین شناسی و واحدهای مختلف زمین شناسی را با مورفولوژی منطقه پیدا کرده و اثرات مسائل جوی و طبیعی را بر روی واحدهی مختلف زمین شناسی ارزیابی کنیم.
این تحیق مقدماتی مروری است بر زمین شناسی منطقه کپه داغ در شمالشرق ایران که با جمع آوری اطلاعات مربوط به هواشناسی و وضعیت اقلیمی همچنین مسائل سنگ شناسی و زمین شناسی منطقه و خصوصیات تکتوفیکی آن, پدیده های ژئومورفولوژیکی این ناحیه را که یکی از ایالات ساختاری ایران محسوب می شود و مورد مطالعه قرار داده و ارتباط بین واحدهای ژئومورفولوژی و زمین شناسی را بصورتی مدون ارائه خواهد کرد که این هدف نهایی ما بوده است.
آنها که به ماهیت تحقیقات ژئومورفولوژی آشنایی دارند بخوبی می دانند که برای تشخیص یک منطقه ژئومورفولوژیک و تفسیر پدیده های مختلف ژئومورفولوژیکی آن لازم است که مسائل مربوط به زمین شناسی ناهمواری, اقلیم شناسی, آب شناسی, خاکشناسی و امثال آن تلفیقاً مورد توجه قرار گیرد و در بررسی تاثیرات است متقابل این مسائل در همدیگر نظر کلی در مورد کم و کیف چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی ابراز می گردد این تحقیقات نیز طی مراحلی که ذیلاً بدان اشاره می شود انجام گردیده است.

 

منابع و مآخذ
خسرو تهرانی, خ (1353):
چینه شناسی. انتشارات دانشگاه تهران. شماره 1452
خسرو تهرانی, خ. (1364):
چینه شناسی پرکامبرین و پالتوزوئیک. انتشارات دانشکاه تهران. شماره 1868
خسرو تهرانی, خ. (1368):
دوران‌های زمین شناسی. انتشارات دانشکاه تهران. تشماره صفحه 2017
داورری, مهوش. – (1366):
بررسیهای زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای نفوذی قصل فیروزه ( شرق تهران) . رساله فوق لیسانس زمین‌شناسی – دانشکده علوم دانشگاه تهران. 212 ص.
درویش زاده, ع. – (1354):
بررسی‌های ژئوشیمیایی آتشفشان‌های جوان ایران از دیدگاه پلیت تکتونیکی. مجموعه مقالات دومینت سمپوزیوم انجمن نفت.
درویش زاده, ع ( 1358):
بررسی‌های ژئو شیمیایی آتشفشان‌های جوان ایران از دیدگاه پلیت تکتونیک. مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم انجمن نفت.
درویش زاده, ع (1358):
انکلاوهای سنگهای آتشفشانی دماوند. مجله دانشکده علوم –شماره 10, جلد 1, ص 33-38
درویش زاده, ع (1358) :
انکارهای سنگهای آتشفشانی دماوند. مجله دانشکده علوم – شماره 10, جلد 1, 33 – 38
درویش زاده, ع. – (1362):
بررسی فسفات بافق (اسفوردی): مجله دانشکده علوم, جلد13, شماره 1 و 2 – ص 2 – 28
درویش زاده, ع. – (1365):
سنگها و کانیها, انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف ژان لامر, ترجمه 669 صفحه.
درویش زاده , ع.- (1367)
ناآرامیها زمین (زلزله و آتشفشان). تألیف کلودآلگر (1987) ترجمه, انتشارات دانشگاه تهران – شماره 19959, 176 صفحه .
درویش زاده, ع. – (1369):
ویژگیهای زمین‌شناسی نمکهای اینفراکامبرین خلیج فارس. مجموعه مقالات سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران. جلد اول – ناشر سازمان زمین‌شناسی کشور ص 81-106
رادفر, ج. – (1366):
زمین و پترولوژی گرانتیوئیدهای منطقه آستانه – گوشه اراک. پایان‌نامه فوق لیسانس دانشکده تهران . 159 صفحه.
رپین - . ی. – (1365):
پالئوژئوگرافی محدوده ایران در دوره‌های تریاس و ژوراسیک. ارائه شده در پنجمین گردهمایی علوم زمین. سازمان زمین شناسی کشور, بهمن‌ماه 1365.
رزم آرا, مرتضی ( 1369):
بررسی‌های زمین شناسی, پترولوژی و پتانسیل معدنی افیولیت ملانژهای شمال تربت حیدریه ( ناحیه اسدآباد). رساله فوق لیسانس زمین‌شناسی. دانشکده علوم دانشگاه تهران – 182 صفحه
زاده کبیر, اسدله (1370):
بررسی رسوب شناسی و محیط رسوبی رسوبات زغالدار طبس. رساله فوق لیسانس دانشکدهعلوم – دانشگاه تهران, 267 صفحه.
زاهدی, مصطفی (1370):
جایگاه گنبدهای نمکی منطقه زاکرس بلند در ستون چینه شناسی ایران. فصلنامه علوم زمین. شماره یک. ص 67- 73
زرعیان, سیروس -. فرقانی, عبدالحسین – فیاض, هاشم . – (1350):
توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن. نشریه دانشکده علوم, جلد سوم, شماره 4., صفحات 36-47.
زرعیان, س, درویش زاده. ع. – (1354):
مختصری درباره دگرگونی ناحیه‌ای در همدان. نشریه دانشکده علوم. جلد 7, شماره 2 و 3 ص 55-62
سحابی فریدون ( 1354):
سحابی, فریدون ( 1354):
بررسی زمین‌شناسی زیرزمینی میدان نفتی ابوالفارس در جنوب غربی ایران, نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران – جلد هفتم, شماره دوم و سوم. ص 65-74
سحابی, یداا... (1331):
زمین‌شناسی عمومی. انتشارات دانشگاه تهران – شماره 142, 272 صفحه.
سحابیط, یدا... (1338) :
نظریه کلی راجع به وضع زمین‌شناسی سیاه کوه . نشریه مرکز تحقیقات علمی مناطق خشک. شماره 1. منطقه سیاه‌کوه و اطراف آن . ص 31-36 .
سهندی, م. ر. – مجمل کفشدوز, م.-  (1362):
مطالعه طنگهای دگرگونی خواور ده سلم (لوت مرکزی) و بررسی زمان رویدادد مراحل مختلف دگرگونی و آذرین در این ناحیه از کشور. سازمان زمین‌شناسی کشرو, 36 صفحه.
سهندی, م. ر. (1368):
سایه‌های شورم و جایگاه راستین آن در ستون چینه ‌شناسی ایران – سازمان زمین‌شناسی کشور, 36 صفحه.
سهندی, م . ر (1368):
سایه‌های شورم و جایگاه راستین آن در ستون چینه‌شناسی ایران – سازمان زمین شناسی کشور. از سری مقالات هشتمین گردهمایی علوم زمین. بهمن‌ماه 1368.
سید امامی, ک, - (1350):
کرتاسه پایینی  در ایران. نشریه دانشکده فنی, دوره دوم, شماره 21,صفحات60-81
سید امامی, ک . – (1351):
کرتاسه بالایی در ایران . نشریه دانشکده فنی, دوره دوم, شماره 22 صفحات 7-34
 شمیرانی, ا- (1363):
سیستم/ پریود کرتاسه. جزوه درسی برای دانشجویان. دانشکده. عوم زمین دانشگاه شهید بهشتی 147 صفحه.
شمیرانی, ا – (1365):
زمین‌شناسی ایران – جزوه درسی برای دانشجویا. پلی کپی. دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.
شهرابی, مصطفی (1364):
زمین لغزه دره لاطم. مجله رشد زمین‌شناسی. سال دوم, شماره 5؛ ص 37- 38.
شهرابی, مصطفی (1365)ک
دریاچه اورومیه. مجله رشد زمین‌شناسی. سال دوم, شماره 3, ص 49 تا 53 .
عکاشه, ب.- حسنزاده, ج.- اسلامی, ع.ا.- (1362):
زلزله‌های فروردین 1362 بایجان (هراز – البرز مرکزی). نشریه فیزیک زمین و فضا- جلد 12 – شماره 2-1, صفحات 69-79.
علوی تهرانی, نورالدین (1356):
بررسی‌های تازه سنگ شناسی و زمین‌شناسی در ارتباط با کانسارهای طلا و در معدن طلای موته. سازمان زمین‌شناسی کشور. گزارش داخلی, 15 صفحه.
علوی تهران, نورالدین (1358):
مجموعه سنگهای افیولیتی در ایران – انتشارات سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور 57 ص.
علوی نائینی, م.- حاجیان, ج.- عمیدی,م.- بلورچی., ح.- طاطاوسیان, الف.- آقانباتی, ع.- پلی سیر, ج.- (1361):
زمین‌شناسی چهارگوش تکاب- صائین قلعه 1:250.000 , سازمان کشور. گزارش شماره 50؛ 99 صفحه
غفوری, محمدرضا. – مرتضوی, سیدرضا.- (1367)
آب شناسی؛ انتشارت دانشگاه تهران
قریب, عبدالکریم (1349):
زمین شناسی فلات ایران (ایران , افغانستان و بلوچستان). ترجمه فارسی. انتشارات دانشسرایعالی, شماره 37؛1 201 صفحه و 60 صفحه ضمیمه.
قریشی, منوچهر – بربریان, مانوئل . – (1370):
گزارش ابتدایی بازدید روی زمین زمینلرزه ویرانگر 31 خرداد 1369 رودبار – تا رم. فصلنامه علوم زمین. سال اول – شماره 1 صفحات 16-29
قویدل سیوکی. محمد (1369):
مطالعه Acritarchs و Chitinozoans سازندهای میلا, ایلبک, زردکوه و فراقون در ناحیه زردکوه و انطباق آنها با سکانس پالتوزوئیک ناحیه چالی شه و چاه دارندگ. سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران. مجموعه مقالات. جلد اول. صفحات 141-218 .

لینک کمکی