فایل word ناجیان غریق و مقایسه ی تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ناجیان غریق و مقایسه ی تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی آنها دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ناجیان غریق و مقایسه ی تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست
مقدمه:    5
بیان مسئله:    8
ضرورت واهمیت پژوهش:    10
هدف کلی پژوهش:    11
فرضیه های پژوهش:    12
پیش فرضهای پژوهش:    13
محدودیت های پژوهش:    14
متغیرهای قابل کنترل:    14
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات    15
ناجی غریق:    16
فصل دوم- پیشینه ی پژوهش:    18
زیربنای نظری پژوهش:    19
نوع تارهای عضلانی:    20
تجمع اسید لاکتیک:    20
پلایومتریک:    21
ویژگی تمرین های پلایومتریک:    22
فیزیولوژی تمرینهای پلایومتریک:    24
اصول اساسی تمرینهای پلایومتریک:    24
رابطه میان قدرت, توان و سرعت ناجیان غریق:    25
پیشینهی پژوهش:    26
پژوهش های انجام شده در داخل کشور:    26
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور:    28
جمع بندی پژوهش های انجام شده:    36
فصل سوم- روش شناسی پژوهش    37
متغیرهای پژوهش:    39
متغیرهای مستقل:    39
ابزارهای اندازه گیری:    40
میله مدرج شده (پژوهشگر ساخته):    40
نحوه ی جمع آوری داده ها یا نحوه ی اجرای آزمون ها:    42
آزمون وین گیت:    42
روشهای آماری پژوهش:    45
عنوان: مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق    46
روشهای آماری: داده ها    48
1- آنالیز داده ها( آمار توصیفی )    48
2- استنباط کلاسیک و نظریه تصمیم( آمار استنباطی)    48
1-جداول مقدماتی آمار توصیفی    49
2-بررسی نرمال بودن تمامی متغیرها    49
جدول2 - 4  آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه خشکی    50
جدول4- 4 آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه آب    54
جدول6- 4 آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل    57
آمار استنباطی    59
آزمون فرضیه های مقدماتی    60
آنالیز واریانس    73
آزمون فرضیه های نهایی    75
فصل پنجم-بحث,نتیجه گیری,پیشنهادها    101
مقدمه:    101
متغیر های پژوهش:    104
یافته های پژوهش:    105
بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که:    105
یافته های جانبی پژوهش:    106
بحث, تحلیل و نتیجه گیری:    107
نتیجه گیری کلی:    109
پیشنهاد های پژوهش:    110
پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش:    110
منابع و مأخذ    111
 
فصل اول- طرح پژوهش
مقدمه:
بهبود در رکوردهای ورزشی مدیون پژوهش های متخصصان  در زمینه های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی است. یکی از این زمینه ها که پژوهش های بسیاری نیز در آن صورت گرفته, علم تمرین وابسته به فیزیولوژی ورزش می باشد.
ورزشکاران و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی با توجه به ماهیت رشته ورزشی خود از نظر عوامل مختلف آمادگی جسمانی و حرکتی دارای نیازها و اولویت های ویژه ای می باشند.
به عبارت دیگر, هر یک از رشته های ورزشی  به یکی از عوامل قدرت, استقامت, توان, انعطاف پذیری, سرعت  و یا تلفیقی از آن ها نیاز دارند که با توجه به نوع رشته ورزشی با یکدیگر متفاوتند (حسینی, 1377 ).
قدرت عضلانی, پایه و اساس برنامه های بدن سازی و آمادگی جسمانی بوده که در رشته های مختلف ورزشی جایگاه خاصی دارد. به  عنوان مثال: در رشته ورزشی شنا و نجات غریق علی رغم نیازی که به عامل قدرت احساس می شود, عامل سرعت در اولویت بعدی  قرار می گیرد (کاستیل و همکاران, 1369).
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت ورزشکاران در رشته های سرعتی, برخورداری از توان بی هوازی و سرعت عکس العمل بالاست. از آنجا که فعالیت هایی نظیر شنای سرعت, وزنه برداری, دوومیدانی و به طور کلی ورزش¬های سرعتی نیاز به تولید نیروی بیشینه عضلانی دارند,  برای تامین انرژی موردنیاز خود شدیداًً به دستگاه فسفاژن  (آدنوزین تری فسفات- فسفوکراتین) متکی هستند. تمرین های سرعتی بی هوازی علاوه بر کسب قدرت, با ایجاد تغییراتی در کارایی حرکت, ظرفیت انرژی زایی هوازی و ظرفیت تامپونی, باعث بهبود در اجرای مهارت شده و در

رویدادهای ورزشی که فوق العاده بی هوازی هستند,  خستگی را به تعویق می اندازد(ویلمور و همکاران, 1384).
یکی از بهترین شیوه¬های افزایش توان بی¬هوازی در رشته¬های سرعتی, تمرین¬های نسبتاًًً جدیدی به نام پلایومتریک است است (ماساموتو و همکاران 2003, رابینسون و همکاران2004, میلر2002, مقدم1381). این تمرین¬ها اولین بار توسط والری بورزوف  از قهرمانان رشته¬ی دوومیدانی اجرا شد و منجر به رسیدن وی به عرصه¬ی قهرمانی در دوومیدانی گردید و  سپس, پژوهش¬های بیشتری در جهت تأثیر این شیوه¬ی¬ تمرینی در سایر رشته¬های ورزشی نیز شروع شد(رادکلیف و همکاران, 1381). اصطلاح پلایومتریک اولین بار در سال 1975به وسیله¬ی فرد ویلت , یکی از مربیان دوومیدانی به وجود آمد که از دو واژه¬ی پلایو + متریک به معنای فزایندگی قابل ارزیابی گرفته شده است.
 مزیت این نوع تمرین¬ها در این است که موجب آمادگی دستگاه عصبی- عضلانی می¬شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می¬دهد تا در فعالیت¬هایی که همراه با تغییر جهت هستند, به شکل نیرومند و سریعی عمل کند. ورزشکاران رشته¬هایی مثل: بسکتبال, والیبال, دوهای سرعت, پرش
ارتفاع, اسکی,  شنا و سایر ورزش¬هایی که به توان بالایی نیاز دارند, از این نوع تمرین¬ها بسیار سود می¬برند. از مزایای دیگر تمرین¬های پلایومتریک, نوع حرکت¬های آنست.
در این روش تمرینی, حرکت¬هایی چون: لی¬لی کردن, پریدن, جهش با یک پا, جهش با هر دو پا و تاب خوردن وجود دارد که آموزش و یادگیری آن¬ها نیز بسیار آسان است(شارکی, 1374).
از طریق این تمرین¬ها ورزشکار قادر خواهد بود انقباض درون گرای   قوی¬تری را پس از انقباض برون گرا  اعمال کند. از این¬رو با توجه به این¬که تمرین¬های پلایومتریک منجر به افزایش توان می-شود, نقش این شیوه¬ی تمرینی در مهارت¬هایی مانند شنا ] و نجات غریق[ که عامل توان در آنها نقش اصلی ...

 

منابع و مأخذ
منابع فارسی
     آروین¬, حمید (1377). تاثیر تمرینات پلایومتریک بر توان بی هوازی و ترکیبات بدن بسکتبالیست¬های  جوان. پایان¬نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.
    آقاکوچکی, عباس (1377). بررسی و تعیین اثر تمرینات پلایومتریک در افزایش توان بی هوازی بازیکنان بسکتبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد, مرکز آموزش و تربیت مربی.
    ابراهیم, خسرو , و کوزه¬چیان, مجید. (1385). واژه¬نامه توصیفی فیزیولوژی ورزش. تهران: انتشارات آذر.
    انشل, مارک, و هیوود, کاتلین.ام. (1376).  واژه¬نامه علوم ورزشی. (حسین سندگل و..., مترجم). (چاپ اول). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
    امیرخانی, زهره (1381). مقایسه تاثیر دو روش تمرینی قدرتی و پلایومتریک بر بهبود رکورد شنای کرال سینه25 و50 متر دختران دانشجوی مشهد. پایان-نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
    بومپا, تئودور. (1384). تمرینات توان در ورزش. (خسرو ابراهیم, مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
    بومپا, تئودور. (1382). زمانبندی و طراحی تمرینات قدرتی در ورزش. (حمید رجبی و حمید آقاعلی¬نژاد و... , مترجم). انتشارات فر دانش.
    پیرانی, حسن (1372). بررسی ومقایسه برنامه مختلف تمرینی برای پیشرفت پرش عمودی ورزشکاران. پایان¬نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.
    چکیده مقالات چهارمین همایش بین¬المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی (بهمن1382). دانشگاه تهران.
    چو, دونالد ا. (1378). تمرینات پلایومتریک و قدرت پرش. (بهجت رجایی, مترجم). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
    حسینی, زهرا , و کمالی, پرویز. (1377). علم تمرین(تمرینهای ورزشی). تهران: انتشارات سازمان تربیت بدنی.
    رادکلیف, جیمز سی, و چو, دونالد ا. (1381). تمرینهای ورزشی نوین(پلایومتریک). (مهدی طالب¬پور, مترجم). (چاپ دوم). مشهد: انتشارات به نشر.
    سلیمانی, مسعود (1375). مقایسه اثر دو روش تمرینهای بدنسازی با وزنه و پلایومتریک روی رکورد صد متر کرال سینه شناگران پسر کرمان. پایان¬نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.
    سندگل, حسین (1375). فیزیولوژی ورزش. (جلد اول). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
    شارکی, برایان. (1374). فیزیولوژی ورزش. (فرهاد رحمانی¬نیا, مترجم). انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش¬وپرورش.
    شهدادی, احمد (1378). تاثیر تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری و تغییر شتاب بازیکنان هندبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تربیت معلم.
       فاکس, ادوارد ال, و ماتیوس, دونالد ک. (1381). فیزیولوژی ورزش. اصغر خالدان, مترجم). (چاپ هشتم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
     فولادیان, جواد (1383). آمادگی جسمانی کاربردی از اصول تا تمرین. (چاپ اول).¬ مشهد: انتشارات به نشر.
    قراخانلو, رضا, و کردی, محمدرضا, و گائینی, عباسعلی, و علیزاده, محمدحسین. (1385). آزمون¬های سنجش آمادگی جسمانی, و مهارتهای روانی ورزشکاران نخبه رشته¬های مختلف ورزشی. (چاپ اول). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
    کاستیل و مگسکو و ریچاردسون. (1369). آموزش شنا. (عباسعلی گائینی و مهدی نمازی¬زاده و مسیبی ومجتهدی, مترجم). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.
    متجدد, رضا (1383). تاثیر برنامه تمرینی منتخب پلایومتریک بر توان بی-هوازی و رکورد شنای سرعت تیم جوانان مشهد. پایان¬نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد مشهد.
    معینی, مسعود (1374). بررسی تمرینات پلایومتریک بر روی برد توپ فوتبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تربیت معلم.
    مقدم, وحید (1381). تاثیر تمرینات پلایومتریک بر بهبود توان پا  و رکورد شنای کرال سینه در شناگران نوجوان. پایان¬نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.
    ویلمور, جک¬اچ, و کاستیل, دیوید¬ال. (1384). فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی. (جلد اول). (ضیا معینی و فرهاد رحمانی¬نیا و حمید رجبی و حمید آقاعلی¬نژاد و فاطمه اسلامی,  مترجمین). (چاپ چهارم). تهران: انتشارات مبتکران.

منابع انگلیسی :
    Bosco.Tarlk P.V komi(1982). Effect of triceps soreness during potention myoelectric energy stretch shorting cycle.
    Burgess, KE., Connic,, MJ., graham-Smith, P. (2007). Plyometric vs. isometric  training influences on tendon properties and muscle output. Journal of  Strength Cond Res. 2007 Aug;21 (3):986-9.
    Cossor, JM., Blanksby BA., Elliott BC. (1999). The influence of plyometric training on the freestyle tumble turn. Journal of SCi Med Sport. 1999 jun;2 (2): 106-16.
     Gore. Cj. Physiological test of Elit Athletes Human Kinetics,2000
    Herrore, JA., Izquiedo, M. (2006). Electromyostimulation and plyometric training effect on jumping and sprint time. Int J Sport Med. 2006 Jul;27(7):533-9.
 Impellizzeri, FM., Rampinini, E. (2007). Effect of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer players. Br J Sport Med. 2008 jan;42(1):42-6.
      Kotzamanidis, C. (2006). Effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in prepubertal boys. Journal of Strength Cond Res. 2006 May;20(2):441-5.
  Markovic, G., Jukic, I., Milanovic, D. (2007). Effect of sprint and plyometric on muscle function and athletic performance. Journal of Strength Cond Res. 2007 May;21(2):543-9.
    Martel., Harmer., Logan., Parker. (2005). Aquatic plyometric increase vertical jump in female Vollyball players. J of Med Sci Sport Exercise. 2005 oct;37 (10):1814-19.
    Masamoto, N., Larson, R., Gates, T. (2003). Acute effect of plyometric exercise on maximum squat performance in male athletes. J of Strength Cond Res.2003 feb;17(1):68-71.
 
  Perez-Gomez, J., Rodriguez, G. (2008). Effect of weight lifting training combined with plyometric exercises on physical fitness, body composition, and knee extension velocity during kicking in football. Apply physiol Nutr Metab.2008 jun;33(3):501-510.
    Robinson, LE., DEvor, ST. (2004).  The effect of land vs. aquatic plyometric on power, torque, velocity, and muscle soreness in women. J of Strength Cond Res.2004 feb;18(1):84-91.
    Rodriguez Adami, mimi. (2002). Aqua Fitness. A Dorling Kindersley Book(www.dk.com).
    Robwood: Robs home of fitness testing, sport specific testing, last modified. July-2001.
      Spurrs, RW., Murphy, AJ. (2003). The effect of plyometric training on distance running performance. Eur J Appl physiol.2003 Mar;89(1):1-7.
    Salonikidis, K., Zafeiridis, A. (2008). The effect of plyometric, tennis-drills, and combined training on reaction, lateral and linear speed, power, and strength in novice tennis players. J Strength Cond Res.2008 Jan;22(1):182-91.
     Stemm, JD., Jacobson, BH. (2007). Comparison of land- and aquatic- based plyometric training on vertical jump performance. J of Strength Cond Res.2007 May;21(2):568-71.
    Toumi, H., Best, TM., Martin, A. (2004). Effect of eccentric phase velocity of plyometric training on vertical jump. Int J Sport Med.2004 Jul;25(5):391-8.

لینک کمکی