فایل word مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی دارای 183 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه    2
بیان مسأله    3
ضرورت و اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    7
هدف کلی پژوهش    7
اهداف ویژه پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
فرضیه اصلی پژوهش    8
فرضیه های فرعی پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    9
محدودیت های پژوهش    9
تعاریف نظری    11
تعاریف عملیاتی    13
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه    17
بخش اول : مبانی نظری پژوهش    18
-    مفهوم تربیت بدنی 18
-    تعریف ورزش    19
-    ورزش 19
-    تعاریف ورزش همگانی    23
-    مفهوم جهانی ورزش    26
-    مفهوم ورزش    27
-    کیفیت زندگی    29
-    حق به دنبال خوشحالی بودن    30
-    انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی    31
-    فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی    36
-    تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار    38
-    طبقه بندی ورزش های همگانی    39
-    گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت    42
-    تعادل در ورزش    43
-    مفهوم فراغت    44
-    توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان    49
-    فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن    54
-    نگرش و چارچوب مفهومی آن    57
-    تعریف نگرش    58
-    گرایش به ورزش و فعالیت بدنی    59
-    انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی    61
-    بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش    65
o    الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور    65
o    ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور    78
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه    90
روش پژوهش    91
جامعه آماری    92
نمونه آماری و روش نمونه گیری    93
ابزار پژوهش    96
متغیرهای پژوهش    97
اعتبار و روایی ابزار پژوهش    98
شیوه جمع آوری داده ها    99
روش های آماری    99
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق    102
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی    102
ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی    114
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی    132
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی    134
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق 136
سایر یافته های پژوهش    151
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه    161
خلاصه ی پژوهش    161
یافته های اصلی پژوهش    161
سایر یافته های پژوهش    163
بحث و تحلیل و نتیجه گیری    166
روش های گسترش ورزش همگانی    171
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش    173
پیشنهادات برای محققین دیگر    173

منابع و پیوست
 
فهرست جداول

جدول 1-2 : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده 55
جدول 2-2: رشد مشارکت مردم آلمان    86
جدول1-3: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان    95
جدول 2-3:  سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی    97
جدول 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت    102
جدول 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    104
جدول3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته    106
جدول4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    108
جدول5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110
جدول6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111
جدول7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    112
جدول8- 4 : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت    114
جدول 9-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت    115
جدول 10-4 :  توزیع فراوانی عامل اجتماعی    117
جدول 11-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی    118
جدول 12- 4 : توزیع فراوانی عامل درمانی    120
جدول 13- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی    121
جدول 14- 4 : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی    123
جدول 15- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی    124
جدول 16- 4 : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها    126
جدول 17- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 127
جدول 18- 4 : توزیع فراوانی عامل اختصاصی    129
جدول 19- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی    130
جدول 20- 4 :  توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده    132
جدول 21- 4 :  میانگین نمرات مربوط به عوامل    134
جدول 22- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس    135
جدول 23- 4 : آزمون مربوط به فرضیه اصلی    137
جدول 24- 4 : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول    139
جدول 25- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم    141
جدول 26- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم    143
جدول 27- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم    146
جدول 28- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم    148
جدول 29- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم    150
جدول 30- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل    151
جدول 31- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات    154
جدول 32- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن    156
 
فهرست نمودارها

نمودار 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت    103
نمودار 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    105
نمودار3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن 107
نمودار4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    109
نمودار5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110
نمودار6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111
نمودار7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    113
نمودار8- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت    116
نمودار 9-4 :  مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی    119
نمودار 10- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی    122
نمودار 11- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی    125
نمودار 12- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 128
نمودار13- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی    131
نمودار 14- 4 :  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده    133
نمودار 15-4 : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 137
نمودار 16-4 :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی    139
نمودار 17-4: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 141
نمودار 18-4: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 143
نمودار 19-4: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 145
نمودار 20-4: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 147
نمودار 21-4 : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 150
نمودار 22-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل    153
نمودار 23-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات    155
نمودار 24-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن    158
فهرست شکل ها

شکل 1-2 : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )    35
شکل 2-2 : طبقه بندی ورزش همگانی 41فصل اول
طرح تحقیق
 
مقدمه
ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.
ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد, به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا, با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.
تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی, طول عمر, شادابی, گسترش روابط اجتماعی, غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد, به هیچ وجه نمی تواند خلا ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.
در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی, رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر, بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی, نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد , 2002).
این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی, مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد, لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.
بیان مسأله
بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.
ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود, بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت, اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان , 1380) .
ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه  پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید  , 1995).
قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی, قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس , 2000) .
مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران, 1382).
در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.
برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه, بررسی علل گرایش افراد به این ورزش, به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به  ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.
ضرورت و اهمیت پژوهش
سلامتی موهبت و ودیعه ای الهی است و هر صاحب خردی با توجه به بیان مشهور «عقل سالم, در بدن سالم است» به تأثیرات متقابل روح و جسم بر یکدیگر اذعان می کند. این موضوع از سوی بسیاری از اندیشمندان چون شیلر , پستالوژی , فروبل , روسو  و … تأکید شده است. تالیران  معتقد است «جسم انسان حقی برای تربیت دارد که با انجام ورزش این حق ادا می شود» (جاوید, 1351).
جوامع با دیدگاه های متفاوت به ورزش نگاه کرده اند مثلاً توجه برخی از تمدن ها به این پدیده, انگیزه نظامی بود, برخی دیگر تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و به مثابه یک تفریح به آن نگاه کرده اند و در پاره ای از تمدن ها به عنوان شیوه ای تربیتی به کار گرفته شده است.
افراد جوامع نیز با انگیزه های متفاوت به ورزش پرداخته اند. بعضی از افراد انگیزه شرکت در ورزش به ویژه ورزش همگانی را کسب نشاط و احساس لذت, بعضی به منظور حفظ سلامتی و ایجاد مصونیت از ابتلا به بیماریها, برخی خصیصه فرح بخش بودن آن و گروهی نیز تعاملات اجتماعی و ارضای نیاز تعلق به گروه را علت گرایش فرد به ورزش می دانند.
ورزش در نزد بسیاری از افراد جامعه در ذات خود فعالیتی ارزشمند, مثبت و مفید ارزیابی می شود  و بدین لحاظ, انتظار می رود که اعضای جامعه ضمن تأیید ورزش در بعد نظری, به بعد عملی نیز با مشارکت ورزشی و انجام فعالیت های فیزیکی بر این نظریه صحت گذارده و فاصله میان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربی حاکی از آن است که در جامعه ما مشارکت های ورزشی مردم در مقایسه با سال های قبل رشد محسوسی داشته است. اما این رشد در مقایسه با مشارکت های ورزشی مردم سایر کشورها قابل ملاحظه نیست و رسیدن به سطح مطلوب, تلاش های بیشتری را می طلبد (قره, 1382).
اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم, انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد. برای مثال, انشل  (1993) انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف, محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های زنان و مردان برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد.
اهداف پژوهش
الف) هدف کلی از انجام این پژوهش, مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی و ارائه راهکار می باشد.
ب) اهداف ویژه
1- توصیف آماری منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان در ورزش همگانی
2- توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از متغیرهای تحقیق
3- تعیین سهم هریک از عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی
4- مقایسه عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه برای مشارکت  در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی, به تفکیک جنسیت
5- مقایسه عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه برای مشارکت  در ورزش همگانی در گروههای تحت بررسی, به تفکیک جنسیت
6-مقایسه عامل پیشگیرنده و درمان به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروهای تحت بررسی,به تفکیک جنسیت
7- مقایسه عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی, به تفکیک جنسیت
8- مقایسه عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی, به تفکیک جنسیت
9- مقایسه عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی, به تفکیک جنسیت
10- بررسی رابطه عوامل تأثیرگذار در پرداختن به ورزش همگانی با منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان
فرضیه های پژوهش
الف ) فرضیه اصلی پژوهش
بین انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی پژوهش
1- بین عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
2- بین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
3- بین عامل پیش گیرنده و درمان بیماری ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
4- بین عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
5- بین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
6- بین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
پیش فرض های پژوهش
1- پرسشنامه ی مورد استفاده در این پژوهش اهداف پژوهش را به دقت می سنجد.
2- آزمودنی ها با صداقت, صحت و دقت سئوال ها را اعتبارگذاری و پاسخ می دهند.
3- آزمودنی ها ازسئوال های پرسشنامه برداشت یکنواخت دارند.
محدودیت های پژوهش
الف) محدودیت هایی که توسط محقق اعمال می شود:
1- محدودیت مکانی: این تحقیق در استان خراسان و شهر مقدس مشهد انجام گرفته است. 
2- محدودیت زمانی: زمان اجرای تحقیق و توزیع پرسشنامه در سال تحصیلی87-86 می باشد.
3- آزمودنی ها: کلیه افراد شرکت کننده در ورزش همگانی که تحت نظارت هیئت ورزش همگانی اداره کل تربیت بدنی و مرکز ورزش و تفریحات سالم شهرداری مشهد در مکان های مشخص به فعالیت های مختلف ورزش همگانی  می پردازند, در دامنه تحقیق قرار دارند.
ب) محدودیت هایی که از اختیار محقق خارج می باشد:
1- گستردگی موضوع تحقیق و موقعیت جغرافیایی.
2- عدم همکاری های لازم مدیران و مسئولان ذینفع.
3- بی علاقگی و اظهار نظرهای منفی بعضی از شرکت کنندگان در مورد پژوهش.
4- عدم آگاهی و کنترل بر میزان فعالیت های بدنی و تجربیات حرکتی آزمودنی ها.
5- سوگیری احتمالی پاسخ دهندگان که ممکن است بر دقت پاسخ دادن به پرسشنامه اثر گذار باشد.
تعریف واژه ها و اصطلاحات :
الف) تعاریف نظری
1- ورزش همگانی:
پرداختن عامه مردم به ورزش, حتی در زمان کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد است (حیدری, 1386).
2- ورزش:
فعالیتی نهادینه شده است که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی و با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده بوسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل بیرونی و درونی تحریک می شوند (آزاد, 1374).
3- انگیزش:
عبارتست از مجموعه ای از نیروها که باعث می شود فرد به روش های خاصی رفتار کند (مقیمی 1377).
4- مشارکت ورزشی:
تمایل و آمادگی افراد برای شرکت در رقابت ها و فعالیت های ورزش گروهی و انفرادی است  (گرنیسیکی  ,1993 ).
5- گرایش :
گرایش ارزیابی احساسی واکنشی می باشد. این مفهوم که توسط لوئیس تورستن  و برخی دیگر از متخصصان رفتاری ارایه شده مبین آن است که گرایش, نوعی احساس مطلوب یا نامطلوب نسبت به امور یا پدیده های مختلف است. مکاتب دیگر نظری مانند نظریات خوردن آلبورت گرایش را به عنوان تمایل واکنش به موضوع با پدیده ای خاص تلقی می کند (فرجاد, 1373).
6-  عامل آرامش و فراغت (روانی) :
در این حیطه قابلیت ها و ویژگی های روانشناختی افراد مانند احساس لذت و نشاط, آرامش, پر کردن اوقات فراغت, دوری از تنش ها و فراموشی مشکلات... مورد بحث قرار می گیرند (آزاد, 1374).
7- عامل اجتماعی :
ورزش یک پدیده اجتماعی است و به طور کلی ارزش ها, ساختار و نیروهای محرک جامعه را نشان داده و ویژگی های جامعه را منعکس می سازد. در کنار ورزش فرایندهایی چون اجتماعی شدن, رقابت و مسابقه, همکاری و دوست یابی, ایثار و گذشت, تحرک و تحول اجتماعی اتفاق افتاده و از اهداف آن محسوب می شود (آزاد, 1374).
8-عامل پیش گیرنده و درمان :
این حیطه به ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان عاملی برای پیشگیری و درمان (با توصیه پزشک) بعضی از بیماری ها اشاره می کند.
9- عامل جسمانی :
این حیطه به ساخت توان بدنی از طریق برنامه های تمرینی ای که موجب توسعه و تکامل سیستم های ارگانیکی مختلف بدن می شوند مربوط است (آزاد, 1374).
10- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :
این حیطه به انجام فعالیت های ورزشی سازمان یافته در جهت افزایش سلامتی و مهارت اطلاق    می شود. با انجام فعالیت های ورزشی فرد مهارت های جدید یاد می گیرد و مهارت های ورزشی خود را بهبود می بخشد.
11- عامل اختصاصی :
این حیطه به ویژگی ها و جذابیت های اختصاصی ورزش همگانی مربوط می شود.
ب) تعاریف عملیاتی
1- عامل آرامش و فراغت (روانی):
منظور از عامل روانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون احساس لذت و نشاط, داشتن اوقات خوب, کسب آرامش بیشتر, دوری از نگرانی های روزمره می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 1 تا 5 پرسشنامه سنجیده می شود.

2- عامل اجتماعی :
منظور از عامل اجتماعی گرایش به ورزش همگانی, مجموعه شاخص های مطرحی چون توسعه خلق و خوی و رفتار اجتماعی, یافتن دوستان جدید, همکاری و تعاون, اجتماعی شدن, فرد در ورزش همگانی می باشند که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 6 تا 12 پرسشنامه سنجیده می شود.
3- عامل پیش گیرنده و درمان:
منظور از عامل پیش گیرنده و درمان استفاده از ورزش به عنوان عاملی برای پیشگیری از ابتلا به بعضی از بیماری ها و درمان بعضی از آن ها (با توصیه پزشک) که در این پژوهش به وسیله سوالات 13 تا 16 پرسشنامه سنجیده می شود.
4- عامل جسمانی :
منظور از عامل جسمانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون زیبایی ظاهر و تیپ بدنی, حفظ تندرستی, کنترل وکاهش وزن, افزایش قدرت و حجم عضلانی و اصلاح ساختار بدنی می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 21 تا 24 پرسشنامه سنجیده می شود.
5- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :
منظور از عامل بهبود و یادگیری مهارت ها بهبود مهارت های ورزشی و یادگیری مهارت های جدید که در این پژوهش به وسیله سوالات 17 تا 20 پرسشنامه سنجیده می شود.
6- عامل اختصاصی :
منظور از عامل اختصاصی گرایش به ورزش همگانی, مجموعه شاخص های مطرحی چون در دسترس بودن مکان, عدم نیاز به وسایل خاص و گرانقیمت, در این رشته می باشد که بوسیله سئوالات شماره 25 تا 30 پرسشنامه سنجیده می شود.

فصل دوم
ادبیات پیشینه
 
مقدمه
یکی از مشکلات مردم ما آن است که ورزش را فقط تربیت و فعالیت بدنی و آنهم ویژه جوانان و برای نیل به عنوان قهرمانی می دانند.در صورتی که ورزش قسمت عملی تعلیم و تربیت است. تربیت بدنی و ورزش خصوصاً آن بعدش که به بخش همگانی مربوط می شود از طریق داده های رفتاری و نتایج جسمانی,شناختی,اجتماعی و عاطفی که فرد کسب می کند نقش ارزنده ای ایفا می نماید.بدیهی است که پرداختن به ژرفای این رابطه بسیار فراتر از نگاه گذاریی است که در اینجا معنا می کنیم.
در میان سازمان ها ونهادها یی که در جهت توسعه و تعمیم سلامتی ونیرومندی جامعه تلاش می کنند, مسئولیت خطیر سازمان ها وادارات کل تربیت بدنی وشهرداری ها از همه شناخته شده است و لزوم فعالیت های جسمانی و ورزشی در بین اقشار مردم از نظر بهداشتی,اجتماعی,اقتصادی بیش از پیش مورد تاًکید است.در این راستا بررسی مبانی نظری پژوهش و مطالعات و تجربیات گذشتگان در این زمینه  می تواند در روش ها,برنامه ها و نیز رفع نواقص ما را یاری دهد.دراین فصل ابتدا به مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته سپس به یافته هایی که در این زمینه انجام شده است, اشاره خواهد شد.
بخش اول:زیر بنای نظری پژوهش
مفهوم تربیت بدنی
ژرژهپر  فرانسوی در تعریف تربیت بدنی اظهار می دارد که « تربیت بدنی عملی منظم , اصولی , تدریجی و مداوم است که از سن کودکی تا کهولت به منظور تقویت کامل بدن , کسب سلامتی , بالا بردن قدرت و استقامت دستگاه های مختلف بدن و پرورش استعدادهای افراد برای هر نوع فعالیت می باشد » . لوبوش  نیز تعریف جامعی از تربیت بدنی ارائه داده است . به نظر وی « تربیت بدنی مجموع روش هایی است که جهت تبدیل بدن به یک وسیله مورد اعتماد و تطابق و همگامی با محیط های بیولوژیکی ( قدرت و استقامت دستگاه های گردش خون و تنفس ) و عوامل روانی ـ حرکتی که خود باعث به وجود آمدن کنترل و مهارت های بدنی که یکی از عوامل مهم رفتار و شخصیت آدمی است می باشد » .
تربیت بدنی بخشی مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکت و ورزش جریان رشد را در تمام ابعاد انسان تسهیل و هماهنگ کرده و به شکوفایی و تکوین استعدادهای مطلوب کمک  می کند....

 

منابع
الف) منابع فارسی
1- الخولی : امین احد (1381) ." ورزش و جامعه", ترجمه شیخی, حمیدرضا, انتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
2- انجمن تحقیقات ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (1376) , "بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بانوان کشور با تاکید بر ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی ."
پارکز , ترانت بی, بیورلی, کی, زنگر و جروم کوارترمن, مترجم, محمد احسانی (1383) ,"مدیریت معاصر در ورزش", انتشارات دانشگاه تربیت مدارس
3- پورکرانی , محمد (1379) , "بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور میزان بهره گیری از آن ها", پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .
4- ترکمانی, مهران (1376) , "مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت ورزش دانش آموزان دختر دوره ی متوسط اراک", شورای تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش استان مرکزی
5- توحیدی اقدام, محمد حسین (1380), "درآمدی به ورزش در اسلام", نشر نصایح قم.
6- توماس, ریمونو (1370) , "روانشناسی ورزش", ترجمه محمد حسین سروری, انتشارات یگانه تهران.
7- حیدری, عزالدین (1386)  ورزش همگانی : پنهان زیر سایه ورزش قهرمانی / "تولید نشاط از مهدکودک تا خانه" .روزنامه ایران , سیزدهم اردیبهشت ماه 1379
8- جاوید, سیروس (1350) ," زمینه ورزش شناسی", چاپخانه پیروز.
9- خلجی, حسن (1378) ," اصول و مبانی تربیت بدنی", چاپ دانشگاه پیام نور.
10- دباغ, ابوالقاسم (1368), "روند شکل گیری و رشد ورزش های همگانی در جهان", انتشارات دفتر امور فرهنگی و اجتماعی ورزش های همگانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
11- دبورا, آ, وست, چارلز, آ, پوچر, (1375) ترجمه احمد آزاد," مبانی تربیت بدنی و ورزش" انتشارات .
12- دهخدا, علی اکبر (1335) , "لغت نامه", جلد 14 , چاپ سرویس تهران.
13- رحمانی نیا, فرهاد (1383), مقاله "توسعه ورزش همگانی با ملاحظه گذران صحیح اوقات فراغت جوانان", ورزش و ارزش شماره 169.
14- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (آذر 1381) , "طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش" شرکت راد سامانه .
15- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (اسفند 1381) "مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش همگانی و تفریحی", شرکت راد سامانه .
16- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (خرداد 1382) , "مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش".
17- صالحی, محمد تقی, (1379)"ورزش بزرگسالان و ورزش همگانی", چاپخانه اطلاعات تهران.
18- عبداللهی, حسین (1382) , تلویزیون و ورزش, ناشر اداره کل پژوهش های سیما.
19- غفوری, فرزاد (1384) , "نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش" مجله حرکت ورزشی.
20- فراهانی ف ابوالفضل (1383)," تربیت بدنی عمدمی (1)", انتشارات دانشگاه پیام نور.
21-فهیم دوبن, حسن (1386), جزوه کلاسی" ورزش و تفریحات سالم".
22- کارگرفرد, مهدی, کامران صادقی (1382) , "بررسی تعداد افراد شرکت کننده در فعالیتهای بدنی و ورزش شهر اصفهان", چکیده ف مقالات, دومین کنگره, خاورمیانه ای ایچ بر, آکادمی ملی المپیک.
23- کاشف, میر محمد (1375) ," تاریخ تربیت بدنی", انتشارات دانشگاه پیام نور.
24- کاشف , میر محمدی (1375) , "وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی", دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
25- کاشف, میر محمد (1375), "وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی", دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
26- کوزه چیان, هاشم (1380) "ارزشیابی کمی و کیفی تاسیسات و تجهیزات آموزش خصوصی دانشکده های تربیت بدنی کشور", دانشگاه تربیت مدرس.
27- مظفری, سید امیر احمد (1366), "اصول و مبانی تربیت بدنی" دانشگاه تربیت معلم.
28- مقیمی , سید محمد (1377), "سازمان و مدیریت رویکر پژوهشی" تهران: انتشارات ترمه .
29- نمازی زاده, مهدی ,    سلحشور (1366)" تربیت بدنی عمومی", انتشارات سمت.
30- نوربخش, بریونس؛ مزارعی, ابراهیم (1385) ,"مقایسه انگیزش شرکت دانش آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیتهای ورزشی", نشریه المپیک, سال چهاردهم , شماره 2 ( 34) تابستان 1385.
31- نوربخش, پریوش (1378), "فشارهای روانی در بین معلمین تربیت بدنی و ورزش استان خوزستان", رساله دکترا, دانشگاه تربیت معلم.
32- نیک نژاد, فاطمه (1375), "نظر خواهی از زنان تهران در مورد ورزش بانوان".
 
منابع انگلیسی
1    -Bttista,R.R.(2002)"Personal meaning : attraction to sport participation , Pereptual and motor skills",vol.70,PP.1002-09.
2    Bucher, Charles A.," physical Education Milestones, Changing Concepts of Physical Education: "foundations of physical Education", the C. V . Mosby co., st. Louis, 1973, p.249.
3    Brunde, Avery, " Olympic Academy, Olympia, Greece, 1963.
4    Calhoun, Donald W., "sport in the people,s Republic of china", sport, Culture, and personality, Human Kinetics Campign, IIIinois 1987, p.1.2
5    Chang, Ju. Ho, "The sport for All leaders in fostering cooperation in the Asian community", Keynote address at the international symposium on the Development of professional Leadership in Finess and sport for All:, a manuscript for his lecture at ICSSPE, Singapore, May 1983.
6    chang.ju ho, "sport for all and the international Olympic Committee" , paper presented at the 3rd world sport for all congress,Tampere, finland, 1990
7    Chang ju Ho, "Historical Development and principles of the sport for all movement", presented at han yong university international seminar, seoul, 1985.
8    Chang, ju Ho." Sport for All and the international Olympic Movement:", paper presented at the international Olymic Symosium by the Ministry of sport and KOE, Hyatt Hotel, seoul, Korea, 1985.
9    Collins, M.F (2002). "Sport for all as a multifaceted produet of domestic and international influences".Emoul <M.F. Collins @ iboro.
10    - Dacosta, L.p. and Ana, Miragaya (2002)". Sport for all",meyer and meyer sport (UK) 1td.
11    Decker,D.and Lasley (1995), "participation in youth sport,qender and the moral point of view" , physical educator.vol.52.PP.14.22.
13    Han Yang soon, " Olympism", Korea Broadcasting system , seoul, korea, 1985.
14    Kartakoullis,Nicos,louca (2000). "In search of the right measure for sport for all. "Email : keoe @ cytanet.com.cy.
15    - kelinske,B.,Mayer,B.W,Chen.k.l.,(2001)". Perceived benefirs forom participation in sport:" a gender study ,woman in management review,vol.16,NO,2.PP75-84.
16    Kostkova, Jarmila," sport for All and Women in the Third world", fundamentals of sport for All international Congress, Frankfurt, Germany, 1989.
17    Larsen ,knud (2006). "Effects of professionalisation and commercialion of elite sport for all and sport consumption in Denmark".published by center for leisure & sport research. Leeds Metro polotan University.
18    Landry fernand, " The Olympic Movement. Grandeurs and Paradoxes of its Development successes ", paper presented at the seoul Olympiad Anniversary conference, soul, Korea, 12th- 16th September 1989.
19    lngkeek. J(1993) " collective and private interest in receation and tourism", leisure studies, 12,pp7,32.

20    - Longhurst, K.,spink, K.S.(1987)." Participation motivation of Australian children involved in organized sport", pub med- in dexed for MEDLINE ,1987 mor, 12(1) : 24-30
21    - Martindale,E,.Denlin,A.S.and vyse. S.A. (1990)", participation in college sports : motivation differehces , perceptual and motor skills" ,vol,71,pp.1131-50
22    "Ministry of youth and sport", " Book of lawx of the Republic of Korea", compiled by the ministry of sports, Government press, 1989.
23    Meshizuka,t.," On the past, present, and Future of sport for all"  ,a manuscript for his lecture at the ICSS conference, Singapore, may 1983.
24    Oja, P and telama, R (1991). "Sport for all." Elsovier science pulisher B.v
25    palm.jurgen,AND Wolfyang ,Baumann (2002). Sport for all as a departure into the unknown lands of sport. Heusenstamm,Germany.
26    Palm, Jurgen, " sport for All is a World- Wide movement " keynote address at the opening of the Trimand Fitness international Conference Toronto Canada, 18th- 23 th suxe 1989.
27    palm- Jurgen, " Olympic movement and sport for All" . paper presented at the seoul Olymipcs sports seminar, Korean  Olympic committee, seoul, korea, 13th-17th November, 1989.
28    Park, Roberta j. " Orientations of the president,s Council on physical Fitness and sport the official Journal for ICHPER" – ASIA, Autumn 1990, seoul, korea.
29    Pereira, Eduardo,Blanco (2002)."In search of and Instiutional and local model of sport for all". Emoil info @ adept.com.
30    -Ryckman,R.M,and hamel,j (1995) ." male and female adolescents motivation velatced to involvement in organized team sport". International journal of sport psychology,VOL.26,NO.3.PP.383-97.
31    saeki toshio, "Quality of  life and sport. Humanity for all in Achieving the future Japanese, sociery". Sport for all- 1991 elsevier science publisher,s, PP: 389-397.
32    Samaranch,juan Antonio, "sport for all- today,s Greatest social Challenge to international  sport" . keynote address at the opening of the sport for all international congress,D.S.B., Frankfurt, Germany, 1986.
33    Savola,jorma (2002) ."The country where sport is for all ".
Email: jorma.savola @ skul.fr.
34    Supitr, samahtio, (2002)."Sport for all". Faculty of kasetsart University, Bangkok, Thailand.
35    - Trembath,E.M,szabo,A.,and Bax ter ,M.J.(2006)." Participation motives in leisure cehter physical activities.Athletic" Insight: the online Journal of sport psychology
36    Wade Michael A.W. (1995)– "in trodu- ction To sport for all" W.C.b browh Bench mark
37    Zahariadis,P.N.,8 Biddle,s.j.H(2000)." Goal orielntation and participation motives in physical education and sport: their relatiohship in English scool children," Athletic insight: The online Journal of sport psychology.

لینک کمکی